Министерство на финансите обяви какви точно промени предлага, за да се увеличат приходите в хазната и да се намалят разходите, като целта е страната ни да постигне 3% бюджетен дефицит. От публикуваните документи се вижда, че промените в няколко закона са насочени в няколко области – да се затегне контролът върху събирането на средства от длъжници, които имат неплатени задължения към хазната, като това са най-често неплатени данъци, осигуровки
и глоби, и да се премахнат данъчните облекчения, които на практика бяха въведени заради пандемията от коронавирус.

Фалирала ли е държавата - какво всъщност пише в доклада на Министерство на финансите?

Освен това се предвижда вече обявеният данък свръхпечалба, който ще важи както за големи компании, така и за едноличните търговци. Друга нова идея на финансовото министерство е всички плащания над 5000 лева вече да стават по банков път, като се забраняват разплащанията в брой на суми над този праг. Целта на мерките е да се изсветли икономиката и да се увеличи плащането на данъци, обясняват от Министерство на финансите.

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Стоки с висок фискален риск

Затова и първата част от промените се предвиждат в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като става въпрос за мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск. Целта е усъвършенстване на фискалния контрол за по-ефективна превенция и борба с данъчните измами и укриването и невнасянето на данък върху добавената стойност, корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица.

Една от промените предвижда предварително деклариране на данни за превоз на стоки за стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона. Декларирането на данните ще се прави от получателя/купувача/придобиващия стоката в тристранна операция или крайния получател при няколко последователни доставки.

Все повече българи бързат да се пенсионират

Това ще става чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП), която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока. Валидността на уникалния номер за превоза е 14 дни от предоставянето му от НАП. Когато при осъществяване на фискален контрол се установи, че определен превоз на стока с висок фискален риск не е предварително деклариран, уникалният номер за превоза ще се издава служебно от органите на НАП.

Получаването на стоката или изпращането ѝ извън територията на страната също ще се потвърждава чрез електронна услуга на НАП. Изключение от правилото ще има за превозите за крайно потребление и превозите на течни горива, за които има изисквания за подаване на информация за доставките по реда на друг закон.

Над 8500 дружества декларираха данъците си през първите дни на кампанията

Разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори

Предлага се да се въведе режим за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания от бюджета към физически и юридически лица. Плащанията ще са по сключени договори на стойност над 10 000 лв., както и за предявени изпълнителни листове на стойност над 1 000 лв. Така ще се извършва проверка на лицата, които ще получават плащанията, и при наличие на непогасени публични задължения на тях ще се налагат съответните обезпечителни мерки и ще се осигурява събирането на дължимите средства от сумата на предстоящото разплащане. От финансовото министерство уточняват, че чрез прилагането на този режим значително се е повишила събираемостта на публичните вземания, като за 5 години приложение са събрани над 1,76 млрд. лв. публични вземания. Очаква се мярката да има и дисциплиниращ ефект спрямо получателите на средства от държавния бюджет, тъй като се
предполага, че ще ги стимулира да погасят предварително публичните си задълженията с оглед избягване налагането на обезпечителни мерки и пристъпването към принудително изпълнение вследствие прилагането на режима.

Над 21 хиляди справки за изплатени доходи подадени в НАП-Варна

Погасяване по давност

Променя се погасяването по давност на лихвите върху публични вземания, за които е погасена, изцяло или частично, сумата по главницата преди изтичане на срока на давността за нея. Към момента при такива случаи, лихвата се превръща в главно задължение и за нея продължава да тече срокът на давността. Това положение на нещата създава неравнопоставеност спрямо тези, които са платили изцяло главниците по задълженията си, и тези, които са извършили само частични плащания за тях или въобще не са извършвали плащания и главницата се е погасила по давност. С предложената промяна ще се постигне справедливост и равнопоставеност между субектите при прилагане на института за погасяване по давност на публичните вземания, независимо от наличието/липсата на плащане за главното вземане.

България с най-голяма сива икономика в Европа

Разгласяване на длъжниците

Друга промяна касае публикуването на данни за длъжници с непогасени публични задължения. В момента такова разгласяване е въведено за длъжници с общ размер на задължението над 5 000 лв. С промяната се въвежда и задължително разгласяване за лица с образувано изпълнително производство за събиране на задължения, установявани от Националната агенция за приходите, със сума на задълженията над 10 000 лв., като се изключват задължения, които са по не влезли в сила актове, такива, които са обезпечени и които са отсрочени и разсрочени. Данните ще се публикуват и за длъжници с открито производство по несъстоятелност, независимо дали има образувано изпълнително производство. Няма да се публикуват данни за лица, за които по закон не се допуска принудително изпълнение. По данни на статистиката близо 27% или над 33 хил. човека от длъжниците, отговарящи на критериите за разгласяване, са с необезпечен остатък от дълга с размер в диапазона от 5 000 лв. до 10 000 лв., но сумата на техния дълг представлява едва 1,4% от общия размер.

Процедура за възобновяеми енергийни източници в домакинствата

Обезпеченията

Промяна предвижда уеднаквяване на обезпеченията за физическите и юридическите лица. Сега за гражданите обезпеченията се извършват по данъчна оценка/застрахователна стойност/придобивна стойност, докато за фирмите водеща е балансовата стойност на активите.

С промяната се предлага спрямо всички лица обезпеченията да се извършват по данъчна оценка за недвижими имоти, съответно по застрахователна стойност за моторни превозни средства или други движими вещи. Целта е стойността на една вещ да не зависи от нейния притежател – физическо или юридическо лице, респективно от счетоводната му политика.

Фалирала ли е държавата - какво всъщност пише в доклада на Министерство на финансите?

Продажба на културни ценности

С цел по-добро събиране на вземанията от длъжници се променя уредбата за продажба на движими културни ценности. Сега има празнота в закона по отношение реализацията на този вид вещи, а практиката все по-често налага предприемането на подобни действия предвид установяването на собственост върху движими културни ценности от лица с непогасени публични вземания, обясняват от Министерство на финансите. Предложението цели да осигури процесуална възможност за продажба на движими културни ценности, регистрирани по Закона за културното наследство, когато същите са частна собственост, в случая на длъжници с публични вземания, с оглед тяхното погасяване.

Все повече българи бързат да се пенсионират

Проверяват за задължения при продажба на кола и имот

Нотариусите ще извършват проверка по електронен път в НАП при сделки дали страните имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Ако такива бъдат установени, ще пристъпват към изповядване на сделката след тяхното заплащане или при изрично вменяване на задължението в нотариалния акт/договора за покупко-продажба купувачът да внесе дължимата сума в съответния бюджет. Ще се предоставя информация за всички задължения на лицето, а не само тези за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, както е в настоящия текст на разпоредбата. Причината е, че са констатирани случаи на продажба или прехвърляне на имоти или МПС, в които длъжникът умишлено не декларира задълженията си при изповядване на сделката, с цел получените средства от продажбата да не бъдат преведени за погасяване на задълженията му към бюджета.

Най-малко пари взимаме за първите 3 дни от болничния

Събиране на глоби по ГПК

Предлага се и промяна в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), която касае процедурата по събиране на глоби за неизпълнение на задължението за предаване на дете. Към настоящия момент, след влизане в сила на постановлението за налагане на глоба, същото се изпраща на НАП, която възлага на съдебния изпълнител събирането на глобата. С промяната ще се премахне ненужното изпращане на постановлението до НАП и последващото му връщане от агенцията до съдебния изпълнител. По този начин ще се облекчи дейността на агенцията, която в момента, при изпълнение на описаната процедура, няма никакво участие в нея извън механичното препращане на постановлението.

Бисер Петков: По-ниските пенсии на жените се компенсират с по-дългия срок, в който ги получават

Достъп до банкова тайна

С промени в Закона за кредитните институции и Закона за пазарите на финансови инструменти се предлага публичните изпълнители, заедно с органите по приходите да имат достъп до защитена информация, съответно банкова и търговска тайна. Такова правомощие ще предостави възможност на публичния изпълнител в НАП да разполага с информация за фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката и със сведения за притежавани финансови инструменти. Приемането на
предложението ще позволи по-голяма оперативност и ефективност в действията на публичните изпълнители, респективно ще доведе до увеличаване на събираемостта на публичните вземания, мотивират промяната от финансовото министерство.

Инфлацията у нас е стигнала най-високия си връх през последните 24 години

Данък свръхпечалба

Една от мерките, които министър Росица Велкова вече обяви, касае промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, а именно да се въведе плащането на солидарна вноска за свръхпечалбите, генерирани в периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. Предлага се тя да е задължителна за всички лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък, както и за лицата, които се облагат с алтернативен на корпоративния данък и едноличните търговци и приравнените на тях за данъчни цели лица, които осъществяват стопанска дейност за генерираните от тях свръхпечалби. Мярката е насочена към всички лица, които осъществяват стопанска дейност, независимо от правната форма, под която я осъществяват и обхваща всички сектори и дейности.

Драстична разлика в увеличението на пенсиите

Предлага се основата за определяне на солидарната вноска да бъде разликата между данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност, увеличена с 20 на сто, на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 години. По отношение на основата за определяне на солидарната вноска на лицата, които се облагат с алтернативен на корпоративния данък, попадащи в обхвата на закона, се предлага вместо данъчна печалба да се прилага данъчна основа, респективно дължим данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

С цел по-лесно прилагане на предлаганите разпоредби се предвижда алтернатива за определяне на основата за солидарната вноска, за лицата, за които се използва данъчна печалба, която е 50 на сто от данъчната печалба за 2023 г. Тази възможност може да се прилага само по избор на данъчнозадължените лица, които преценят, че биха имали затруднения при определяне на данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. Предлага се солидарната вноска да бъде в размер на 33 на сто от основата и периодът за облагане да бъде от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. Солидарната вноска ще се плаща авансово, като се предвижда определяне и внасяне на месечни авансови вноски от за месеците от юли до декември 2023 г., включително. Месечните авансови вноски ще се декларират еднократно в срок до 15 юли 2023 г., като подаването на декларацията се извършва само по електронен път. Внасянето на авансовите вноски ще бъде в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят, като за новоучредените дружества и новорегистрираните еднолични търговци не се предвижда задължение за авансово облагане. За невнесена в срок солидарна вноска, включително авансови вноски, ще се дължат лихви. За фирмите, които не декларират солидарна вноска или излъжат в данните, ще има имуществени санкции. Актовете ще се издават от НАП, а наказателните постановления ще се издават от изпълнителния директор на НАП или от оправомощено от него длъжностно лице.

Безработни взимат над 1880 лева на месец

Предлага се мярката да влезе в сила от 1 юли 2023 г.

Предлаганата мярка е изготвена с цел гарантиране на обществения интерес чрез запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и за овладяване на инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори. При запазване действието на приетите през 2022 г. политики и отразяване на фискалните ефекти от влезли в сила нормативни и други актове, предопределящи приходите и разходите, целогодишният ефект за 2023 г. предполага значително влошаване на бюджетното салдо. В тази връзка е необходимо да се предприемат правилните и адекватни мерки за придържане към цифровите фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси“, се казва в мотивите към законопроекта.

Как да си прехвърлите втората пенсия в НОИ

От министерство на финансите отново подчертават, че ако не бъдат предприети спешни мерки, биха се активирали следните рискове:

  • Включване на страната в процедура по прекомерен бюджетен дефицит;
  • Отлагане за неопределено време присъединяването на страната към еврозоната;
  • Влошаване на кредитния рейтинг на страната;
  • Повишаване цената на дълговото финансиране и затруднения при емитиране на външни и вътрешни заеми, което ще създаде ликвидни проблеми за финансиране на бюджетните разходи;
  • Ускорени темпове за доближаване до границата на дълговия критерий от 60 % от БВП.

Предпочитаните пенсионни фондове за служебно разпределените лица

През последните години в условията на кризи и предизвикателства държавата е провеждала политика в подкрепа на бизнеса, като са прилагани редица антикризисни мерки, включително чрез облекчения и пряко подпомагане. При променената обществено-политическа обстановка,
общественият интерес предполага и бизнесът да бъде солидарен, като поеме част от приноса за запазване на стабилността на страната, особено лицата, реализирали значителни печалби в условията на криза
“, категорични са от Министерството на финансите. И допълват, че мярката ще бъде временна, като ще доведе до смекчаване на риска цените на стоките и услугите да достигнат още по-неустойчиви равнища и ще гарантира, че няма да бъдат нанесени трайни вреди на потребителите и икономиката като цяло.

Едновременно с това мярката ще допринесе за запазване на устойчивостта на публичните финанси и за осигуряване на необходимите финансови средства за осъществяване на разходните политики на държавата, свързани с обществения ред и сигурността, образованието, здравеопазването и други. Начинът
на въвеждане на солидарната вноска дава възможност, при нормализиране на икономическата ситуация (тоест, при реализиране на финансови резултати в рамките на дефинираното в закона адекватно увеличение), дружествата да разполагат напълно с печалбата си, а при реализиране на свръхпечалби (тоест, финансови резултати, които надвишават стандартния темп на растеж), допълнителните средства (под формата на солидарна вноска) да се използват за подпомагане социалната политика на държавата, насочена към уязвимите сектори от обществото. Преразпределението на свръхпечалбите и допълнителните приходи ще предостави възможност осигурените финансови средства да се насочат към по-нискодоходните домакинства (по линия финансиране на пенсиите) и за финансиране на други разходни политики. От Министерството на финансите цитират данни за това какви помощи е получил бизнесът в периода 2020-2022 г. - държавата е предоставила като помощи и компенсации, свързани с пандемията Ковид-19, енергийната криза и военните действия в Украйна.

Всичко за еврото: Вие питате, БНБ отговаря

Общата сума възлиза на 10,3 млрд. лева, както следва:

За 2020 г. - 2,1 млрд. лв.
За 2021 г. - 2,3 млрд. лв.
За 2022 г. - 5,9 млрд. лв.

Едновременно с това, с цел подкрепа на бизнеса и намаляване или запазване на цените на определени стоки и услуги, бяха въведени намалени ДДС ставки, както и освобождавания от облагане с акциз. Бюджетният ефект от въведените намалени данъчни ставки и освобождавания от облагане с акциз за периода 2020-2022 г., което е довело до загуба на хазната от 908,7 млн. лв. Данни на Националната агенция за приходите за периода 2018 - 2021 г. пък показват сериозно нарастване на данъчната печалба на дружествата, както и на облагаемия доход, деклариран от едноличните търговци, като печалбите и доходите за 2022 г. бележат ръст от около 100% в сравнение с печалбите за 2018 г. и 2019 г. По данни на Националния статистически институт (НСИ), разпределените печалби под формата на дивиденти са: 21,5 млрд. лв. за 2020 г. и 22,4 млрд. лв. за 2021 г.

550 хил. пенсионери вече взимат над минималната заплата

Увеличение има и при депозитите на бизнеса, които нарастват от 29 280 266 хил. лв. през 2020 г. на 40 211 285 хил. лв. през 2022 г., което е увеличение с 10 931 019 хил. лв. Увеличение се наблюдава на наличностите по депозитите на домакинствата с 10 995 518 хил. лв. за 2022 г. в сравнение с 2020 г., но общият брой на депозитите на домакинствата намалява с 470 199 през 2022 г. в сравнение с 2020 г.

Анализът показва, че финансовата подкрепа от страна на държавата във връзка с възникналите здравна и енергийна криза и военните действия в Украйна е била навременна и достатъчна, като е запазила не само съществуващия бизнес, но е осигурила условия за неговото развитие и за генериране на печалби“, посочват от финансовото министерство.

Средната заплата в София мина 2570 лева

Облагане на доходи от криптовалути

Освен данък върху свърхпечалбите, промени в Закона за данък върху доходите на физическите лица предвиждат промени в облагането на продажбата на криптовалути. Практиката показва, че все повече са физическите лица, които извършват продажба на виртуални валути (криптовалути) и редът на облагането им е един от често задаваните въпроси. Към настоящия момент практиката относно данъчното третиране на този вид доходи е като доходи от продажба на финансови активи. Липсата на изрична регламентация по отношение на физическите лица създава предпоставки за разнопосочна данъчна практика и претенции за освобождаване от облагане на този вид доход. Затова се предвижда при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, в това число и виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута, да се приспадат 10 на сто нормативно определени разходи. Тази промяна ще стимулира физическите лица, реализирали изброените доходи, да ги декларират, тъй като по този начин ще се постигне по-голяма справедливост при определянето на дължимия от тях данък, смятат от Министерство на финансите.

НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения

Без намалено ДДС за ресторанти, фитнеси и туроператори

Една от промените, които вече предизвикаха брожения сред бизнеса, е за премахване на намалените ставки на ДДС за някои дейности. От Министерството на финансите предлагат да се намали срокът за прилагане на временната намалена ставка на ДДС за доставките на:

  • ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи (това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки);
  • обща туристическа услуга, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
  • услуга за използване на спортни съоръжения.

Смятат новите пенсии при по-висок осигурителен доход

С постоянна намалена ставка на ДДС ще продължат да се облагат доставките на услуги по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната; доставките на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), периодични печатни произведения – вестници и списания, на физически носители или извършвана по електронен път или и двете, различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание; и доставките на храни, подходящи за бебета или за малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули.

Хората си искат бързо парите за втора пенсия

Как от министерството аргументират отмяната на по-ниските ставки? Според ведомството за периода на прилагането на тази мярка не се отчита ефект за потребителите чрез намаляване на цените на стоките и услугите. Анализите показват, че въвеждането на намалени ставки не води до по-ниски цени на продаваните стоки и услуги, тъй като не са налице фиксирани цени, а цената на предлаганите стоки или услуги се определя на пазарен принцип.

Следва да се отбележи, че намалените ставки бяха въведени като временна мярка свързана с пандемията от Ковид-19 и за справяне с последствията от здравната криза, а към настоящия момент ситуацията е различна, отсичат от ведомството на Росица Велкова.

Цените на жилищата надминаха своя пик. Ще има ли скоро спад?

Лоши новини за пушачите

Ново поскъпване очаква пушачите, ако се приемат предложенията за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Предлага се да се въведе акциз върху течностите за електронни цигари, несъдържащи никотин, и заместителите на тютюна, съдържащи никотин, и за тях да се прилагат правилата за тютюневите изделия. Към настоящия момент течностите в електронни цигари, несъдържащи никотин и/или заместителите на тютюна, съдържащи никотин, не подлежат на регулация от гледна точка на акцизното законодателство. Практиката на държавите членки показва, че Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Италия, Латвия, Литва и Полша облагат с акциз течността, предназначена за консумация в електронната цигара, независимо дали съдържа никотин. За да се намали
административната тежест няма да се изисква регистрирана цена за реализацията им на вътрешния пазар, но те ще са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка на продуктите. Предлага се да има преходен период до 30 септември 2023 г. тези продукти да могат да се продават без бандерол.

Преизчисляват пенсиите на работещите пенсионери

Връщат акциза върху горива

Важна промяна предвижда да отпаднат въведените от 8 юли 2022 г. законодателни промени за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия на лицензираните железопътни превозвачи и транспортните оператори, които осъществяват превоз на пътници чрез метро, трамваи или тролейбуси.
Отпада и нулевият акциз върху моторните горива – за втечнен нефтен газ и природен газ, за произведената топлинна енергия за енергийните продукти, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; както и за електрическата енергия, произведена от ВЕИ. Основната цел на подобни мерки беше да се запази конкурентоспособността и рентабилността на енергоемките сектори, при които разходите за енергия съставляват висок дял от производствените разходи, както и да се овладеят постоянно повишаващите се цени на електроенергията и на горивата. Ефектът от въведените в такъв широк обхват мерки обаче има сериозно негативно въздействие върху приходите от акцизи, което от своя страна оказва съществено влияние върху бюджетния дефицит и налага промени във фискалната политика на страната, смятат от финансовото министерство.

Пламен Димитров: Ако пощите спрат, пенсиите няма да се платят

Ограничават плащанията в брой

Като мярка за ограничаване дела на сивата икономика се предлага разрешеният праг на плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5 000 лв. Предложението е плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв. или на стойност под 5000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 5000 лв.

Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането.

Втората пенсия отново расте

Мярката ще стимулира текущото отразяване на паричните потоци чрез първични счетоводни документи и ще способства за минимизиране на разплащанията в брой по сделки между лицата, участници в стопанския оборот, смятат от Министерството на финансите.

Според ведомството предлаганото ограничаване на плащанията в брой е в съответствие и с наложилата се практика в други държави членки на Европейския съюз като Белгия, Гърция, Испания, Португалия, Франция, Румъния, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 000 евро. Предлага се и изплащането на трудовите възнаграждения в размери над прага от 5 000 лв. да се включи в режима на закона. Към момента законът не се отнася за изплащането на трудови възнаграждения. С предложеното изменение се цели изсветляване на възнагражденията, получавани от лица по трудови договори.

Как да изберете пенсионен фонд за втора пенсия

Забрани за реклама на хазартни игри

С промените в Закона за хазарта се предлагат допълнителни забрани във връзка с рекламата на хазартни игри. Предвиждат се и промени с цел регламентация и детайлизиране на правилата и условията относно рекламата и предоставянето на бонуси за участие в хазартни игри, както и уточнения във връзка с таксите, които се дължат по закона.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Четете актуалните новини за предсрочните парламентарни избори, анализи, коментари и всичко от деня на вота:

Парламентарни избори 2023 - Дарик

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм