Реклама

Portfolio Darik Digital 2024

Rate card Darik Digital 2024

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА

НА „Дарик Диджитъл" АД

Настоящите Общи условия за реклама (ОУР) в онлайн платформи и интернет сайтовете, собственост на „Дарик Диджитъл" АД (ДД, ИЗПЪЛНИТЕЛ) уреждат реда за сключване на договори с рекламодатели и рекламни агенции, тяхното изпълнение и прекратяване. При противоречие между клаузи от настоящите ОУР и индивидуално уговорени клаузи по договор, преимуществото има уговореното в договора.

I. ПОНЯТИЯ:

Употребените в настоящите ОУР понятия имат следното значение:

„Договор за реклама“ е двустранно споразумение между "Дарик Диджитъл" АД от една страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ и рекламодател или рекламна агенция от друга страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ, по силата на което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламно пространство в своите онлайн платформи и интернет сайтове за публикуване на рекламни материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу възнаграждение;

„Онлайн платформи и интернет сайтове“ са всички интернет сайтове, собственост на ДД, както и социалните приложения, включени в тях, които се администрират от ДД;

„Банер“ е вградена форма на реклама, съдържаща текстово и/или графично изображение;

„Публикация“ е информационен текстов материал, който може да съдържа и изображения, графики, схеми, препратки и др.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА:

2.1. Лицата, които желаят да се рекламират в предоставяните от ДД онлайн пространства, следва да сключват индивидуален договор за реклама, приемайки настоящите ОУ (рекламодатели).

2.2. Рекламодателите изпращат запитване до ДД (запитване), в което посочват вида, обема и срока, за който желаят да ползват услугите на ДД, на следния електронен адрес:  partners@dgtl.bg

2.3. ДД изпраща в отговор до рекламодателите оферта, с посочване на вид, обем, цена, срок и евентуални отстъпки от цената на посочените в запитването данни за контакт. Офертата е със срок на валидност 14 дни.

2.4. В случай че в срока по т. 2.3. рекламодателят приеме офертата, се пристъпва към сключване на договор за реклама.

III. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ.

3.1. Технически изисквания.

Рекламните материали, допустими за публикуване в онлайн пространствата на ДД следва да бъдат във формати посочен от изпълнителя;

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора рекламните материали, които желае да публикува.

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи изцяло отговорност за предоставените от негo рекламни материали, като с подписването на договора за реклама гарантира, че: разполага с всички права на интелектуална и индустриална собственост за разпространение на предоставените рекламни материали, включително автосрки и сродни на тях права; предоставените от него рекламни материали отговарят на законодателството и етиката и има всички права върху съдържанието им, като се задължава да урежда в бъдеще изцяло и в съответствие с приложимото законодателство и за своя сметка всякакви претенции на контролни органи и/или носителите на права или други лица във връзка с тях в сайтовете на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като освобождава и ще освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, и при евентуалното предявяване на такива претенции пряко към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, включително и направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разноски във връзка с такива претенции.

3.4. Изготвените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламни материали следва да не противоречат на императивни норми на законодателството, не уронват престижа и доброто име на трети лица, не съдържат клеветнически и обидни твърдения и не противоречат на уговореното в договора за реклама.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

-  се задължава да публикува за срока на договора за реклама предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламни материали в уговорените в него онлайн пространства;

- съставя и изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за публикуваните рекламни материали в срок от 14 работни дни след изтичане на срока на договора за реклама;

- има правото да откаже публикуването на предоставените му материали, ако: тяхното съдържание противоречи на изискванията на законодателството и/или на добрите нрави; сочи на явно нарушение на права на трети лица; не съответства на редакционните цели и/или визуално оформление;

- има право да не публикува или да прекрати публикуването на рекламните материали, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава за плащане на договорено възнаграждение;

- прилага различни условия за предоставяне на рекламно пространство по време на предизборни кампании;

- има право да начислява неустойка за забавено плащане с повече от 3 /три/ работни дни в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) за всеки ден забава върху просрочената сума до окончателното й изплащане;

-  се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ползването на договореното виртуално пространство, както и да му оказва необходимото съдействие за ефективно упражняване на правата му по договора за реклама;

- не отговаря за неизпълнение и не дължи компенсация в случай, че горепосочените интернет страници или част от тях са временно недостъпни за потребителите поради техническа неизправност или други независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи заявка за изработване на рекламни материали от ИЗПЪНИТЕЛЯ. Заявката следва да бъде изпратена в писмен вид до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от една седмица преди публикуването на материалите. С изпращането на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и необходимата за изготвянето на рекламните материали информация.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламните материали, които желае да бъдат публикувани не по-късно от 2 /два/ работни дни преди деня на публикуването им съгласно договора за реклама.

4.4. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е рекламна агенция, действаща по възлагана на свой клиент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да удостовери пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с възлагателно писмо, подписано от неговия клиент или чрез представяне на други безспорни доказателства, че има право да сключи договор за реклама с ДД.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА:

5.1 Договор за реклама се прекратява:

5.1.1 с изтичане на срока му;

5.1.2. по взаимно писмено съгласие на страните;

5.1.3. с писмено 10-дневно предизвестие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след изтичане на срока на предизвестието действието на договора продължава само по отношение на вече публикувани в интернет страниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали;

5.1.4. с писмено 10-дневно предизвестие от ВЪЗЛОЖИГЕЛЯ, при условие, че до изтичане срока на предизвестието заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за предоставеното рекламно пространство по действащата към момента на изпращане на предизвестието Тарифа за реклама на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без отстъпки, както и неустойка в размер на 50 % от стойността на договора;

5.1.5. с прекратяването на някоя от страните с ликвидация или несъстоятелност;

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на забава в плащане на дължимо възнаграждение с повече от 5 (пет) работни дни.

5.3. Страните не отговарят за неизпълнение на поетите задължения, ако неизпълнението се дължи на обстоятелства от обективен характер като непреодолима сила, случайно деяние, акт на публичен орган, обявяване на военно или друго извънредно положение, хакерска атака и др.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ:

6.1. Всяка кореспонденция между страни по договор за реклама, включително предаване на документи, съобщения, уведомления и други, свързани с договора за реклама, се считат за валидно връчени , ако са връчвани на адресите, посочени в него. Връчването на документите по предходната алинея се извършва лично срещу подпис или по пощата с писмо с обратна разписка. Ако страните по договора за реклама не бъдат намерени на съответния адрес или откажат получаването, документът се счита редовно връчен. Отсъствието от адреса, както и отказът на което и да било от тези лица да получи връчвания документ, се удостов еряват писмено от двама свидетели или от пощенския служител. Коредпонденцията между страните може да се води и чрез посочените в договора за реклама адреси на електронна поща, доколкото за изпращането й тях има изрично автоматично удостоверяване на получаването им или получванетго е потвърдено от насрещната страна.

6.2.    Всеки спор относно съществуването и действието на сключен договор за реклама или във връзка с него, или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. София по реда на Гражданския процесуален кодекс.

6.3.      Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на договор за реклама или настоящите ОУР невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор, ОУР или някакво друго условие невалидни, недействителни или неизпълними и всички други условия на договора за реклама или ОУР ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението. Страните по договор за реклама поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

6.4.  ДД събира, обработва и съхранява за лични данни на изически лица, доколкото такива са необходими за сключването и изпълнението на договор за реклама и за защита на своите права и законни интереси в разумни срокове, допустими от българското законодателство.

"Дарик Диджитъл" АД Запазва правото си да изменя настоящите ОУР едностранно, като уведомява за това своите партньори и клиенти с публикуването им на интернет адрес: Darik.bg и Dsport.bg 

Утвърдил:

Кристиян Костов

/ Изпълнителен Директор /

Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България

Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри

Най-ново

Обзорните новини на Дарик Радио на 15.04.2024г.

15.04.2024

Над 1 млрд. лв. губим годишно от това, че не сме в сухопътен Шенген

15.04.2024

Пада ли образованието в жертва на политическата нестабилност?

15.04.2024

“Cowboy Carter” на Beyonce за втора седмица е на върха на Billboard 200

15.04.2024

Обедните новини на Дарик на 15-и април 2024 г.

15.04.2024

Следобедните новини от Пловдив, Пазарджик и Смолян на 15.04.2024 г.

15.04.2024
Всички

От мрежата