Колкото и дълго да работи човек, идва моментът, в който трябва да се пенсионира. Често обаче хората не знаят на какви условия трябва да отговарят, за да могат да получават пенсия. За да се случи това обаче, всеки трябва да изпълни определени критерии, които са определени в Кодекса за социално осигуряване.

Кои пенсионери получиха най-голямо увеличение от 1 октомври

Ако искате да се пенсионирате през 2022 г., то трябва да имате навършени 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете. Освен това трябва да имате зачетен осигурителен стаж от 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и два месеца за мъжете. Тези условия обаче важат само до края на 2022 г. Причината е, че всяка година минималната възраст за пенсиониране расте с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете.

Това ще продължи до 2037 г., когато мъжете и жените ще започнат да се пенсионират на една и съща възраст – навършени 65 години. Същото се случва и с осигурителния стаж. Минималният стаж, нужен за пенсия, се повишава всяка година с по два месеца и за двата пола. Така догодина дамите, които искат да се пенсионират, трябва да са навършили 62 години и да имат стаж от 36 години и 4 месеца, а мъжете – 64 години и 6 месеца и 39 години и 4 месеца стаж. Нарастването на изискуемия стаж ще продължи до 2027 г., когато за жените той ще стане 37 години, а за мъжете – 40 години - и ще се запази на тези нива през следващите години. Хората, които в предходна година са изпълнили изискванията за стаж и възраст, ще могат да се пенсионират и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

Кой ще получи увеличение на пенсията от 1 октомври

В Таблицата вижте годините и стажът, нужни за пенсия следващите години.

Описаните дотук условия важат за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, работещи при условията на трета категория труд, или това са най-масовите случаи на пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Хората, които нямат нужния стаж за право на пенсия по горепосочения ред, могат да го направят и при недостигащ стаж, но ще трябва да навършат по-висока възраст. Отпускането на т. нар. „пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж“ е разписано в чл. 68, ал. 3 от КСО, според която е достатъчно човек да има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и да е навършил необходимата по-висока възраст. За 2022 г. тя е 66 години и 10 месеца, а за следващата година ще стане 67 години.

От колко пари има нужда човек, за да е щастлив?

Хората имат право и на ранно пенсиониране, но не по-рано от 1 година преди навършване на възрастта, посочена в закона за съответната година.

През 2022 г. от тази възможност могат да се възползват жените, навършили 60 години и 10 месеца и 36 години и 2 месеца, и мъжете, навършили 63 години и 5 месеца с наличен осигурителен стаж 39 години и 2 месеца. Кандидат-пенсионерите обаче трябва да знаят, че изберат ли ранното пенсиониране, то ще получават намалена пенсия пожизнено. Сумата се намалява с 0,4 на сто за всеки месец, включително и непълен, който не достига на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО. Процентът на намалението не се променя и когато пенсията бъде преизчислена с допълнителен осигурителен стаж, положен след пенсионирането. Лице, на което е отпусната ранна пенсия, няма право на пълна такава.

Защо в България човек може да работи, но въпреки това да бъде беден?

Някои професии са по-облагодетелствани в условията за пенсиониране. Такива са военнослужещите, държавните служители, работещи в Министерство на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители от Закона за пощенските услуги, държавни служители работещи по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, осъществяващи охрана на съдебната власт, следователите и младшите следователите с положен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г., работещите в Държавна агенция „Разузнаване“, „Национална служба за охрана“, ДАНС, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и водолазите.

От началото на тази година те имат право да се пенсионират при навършени 53 години и 10 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително прослужени като военнослужещи. И за тях обаче възрастта расте всяка следваща година с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст през 2029 г.

Как се пенсионират хората, работили при първа и втора категория труд

От 2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на работодателите.

Хората, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, придобиват право на пенсия, ако са навършили възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

До 15 лева увеличение най-често взимат работещите пенсионери

От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст. Изискващата се възраст за 2022 г. е 50 години за жените и 53 години и 10 месеца за мъжете, а през 2023 г. тя става 50 години и 4 месеца за жените и 54 години за мъжете.

Започва изплащането на преизчислените пенсии

По-различни са условията за пенсиониране за хората, работили втора категория труд. Те придобиват право на пенсия, след като са работили втора категория труд поне 15 години и отговарят на следните условия – до 31 декември 2015 г. са навършили 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете, и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст. Нужната възраст за 2022 г. е 55 години за жените и 58 години и 10 месеца за мъжете. За следващата година изискването за пенсия е 55 години и 4 месеца за жените и 59 години за мъжете.

Как се пенсионират учителите

От началото на 2022 г. учителите могат да се пенсионират при навършване на 58 години и 10 месеца от жените и 61 години и 5 месеца от мъжете, при условие, че имат учителски стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като повишението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж не се променя.

Австрия повишава пенсиите с до 10 %през 2023 година

Когато учител подаде заявление за пенсиониране при горните условия, му се отпуска срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд, но размерът й е намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Как се мята размерът на пенсията

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява тя, се умножи с процент, който е различен в зависимост от годината, когато е отпусната пенсията. Така например за пенсии, отпуснати до края на 2016 г. сумата се умножава по 1,1%, за отпуснатите през 2017 г. - с 1,126 на сто, за отпуснати през 2018 г. –1,169 на сто, а от 01.01.2019 г. до 24.12.2021, включително, с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж. За пенсиите, отпуснати с начална дата след 24.12.2021 г., доходът, от който се изчислява пенсията, се умножава с процент 1,35 за всяка година осигурителен стаж.

От 25 декември миналата година всички пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. включително, бяха преизчислени с новия коефициент от 1,35 на сто.

Българите вярват на парите в брой

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Индивидуалният коефициент пък се изчислява по различни методики, в зависимост от началната дата на пенсията. Когато пенсията е отпусната до 31.12.2018 г., включително, индивидуалният коефициент се определя от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето или станалите известни като „трите златни години“ и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

Когато пенсията се отпуска с начална дата след 31.12.2018 г., индивидуалният коефициент се определя от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за времето от 01.01.2000 г. до пенсионирането.

Вдигат таксите за теглене на пари

От 1 януари тази година пенсиите вече се изчисляват само с осигурителния доход след 2000 г. Това означава, че индивидуалният коефициент вече се изчислява от осигурителния доход на лицето за осигурителния му стаж след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията. Периодът обаче не може да е по-малък от 36 месеца. Ако той не се достигне, се взема предвид и последният доход преди 2000-ата година. При липса на доход след 31.12.1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му, когато доходът е за по-малък период.

Средномесечният доход, върху който се смята пенсията, се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху които са внесени или са дължими осигурителни вноски на всеки човек. Ако става въпрос за самоосигуряващи се лица - то средномесечният доход се определя от дохода, върху който са внесени осигурителни вноски.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм