От 1 октомври предстои пенсиите да бъдат преизчислени. Ще има ли увеличение за всички и кои пенсионери ще получат увеличение?

Основната цел на преизчисляването, което предстои от 1 октомври, е да се компенсира „изоставането“ на най-отдавна отпуснатите пенсии у нас. Въпреки че ще бъдат преизчислени всички трудови пенсии, отпуснати до 31 декември 2021 г., включително, не всички пенсионери ще получат реално увеличение на парите си. Очаква се повишение да получат малко над 700 000 пенсионери или около едно трета от всички.

Младите пенсионери взимат с 900 лв. повече от най-възрастните

Според експерти за някои увеличението на пенсията ще бъде със стотинки, а за други ще надхвърли 300 лева. Най-голямо повишение ще има за пенсиите, отпуснати преди над 10 години.

Как ще бъдат преизчислени пенсиите от 1 октомври

Важно е да се знае, че на преизчисляване подлежи действителният размер на пенсията. Причината е, че много хора взимат минимална пенсия, защото такъв е законоустановеният праг. Например, в момента минималната пенсия за стаж и възраст е 467 лева, което обаче не означава, че реалната пенсия на всички, които получават сега 467 лева, е толкова. Държавата доплаща на част от пенсионерите, за да получават поне минимална пенсия. Така, когато реалната пенсия е под минималната за съответния вид, дори и след преизчисляването и увеличението й, може да не надхвърли гарантирания от държавата минимум.

Към септември 2022 г. пенсиите за трудова дейност, които са по-ниски от 467 лева, на са приравнени на минимален размер, са 44,8% от общия брой на трудовите пенсии и 43,4% от всички пенсии. След преизчисляването средната пенсия ще доближи 725 лв. и ще нарасне с малко повече от 8,5 на сто спрямо септември 2022 г., показват разчетите на НОИ.

Повишават ли се реално заплатите у нас

За целта на преизчислението на пенсиите в преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване е създадена нова разпоредба, с която е регламентирано как ще стане преизчисляването им от 1 октомври 2022 г., съобщават от НОИ.

НОВИЯТ ЕПИЗОД ОТ "ЗДРАВЕ НА ФОКУС":

Кои пенсии ще се преизчислят:

  • Пенсиите, свързани с трудова дейност. Това включва пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, а също пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, ако размерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишки добавки от такъв вид пенсии;
  • Пенсиите, свързани с трудова дейност, размерите на които са изчислени въз основа на брутното трудово възнаграждение/осигурителния доход на лицата и имат определен индивидуален коефициент;
  • Пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., включително.

Преизчисляване няма да има за пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.).

Какво да правим с парите си при инфлация: Кредит за имот или депозит

Смятането на новите пенсии ще се извърши служебно от Националния осигурителен институт и пенсионерите не е необходимо да подават заявления.

Как се изчислява увеличението

Най-напред ще се определи размер на пенсията, относим към годината на отпускането ѝ (базов размер), след което той ще се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ѝ, с проценти, съгласно установеното в новоприетата преходна разпоредба на Кодекса за социално осигуряване. Изключение има за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2007 г., вкл., като за тях се определя размер, относим към 2008 г., който се осъвременява с установените проценти за всяка календарна година след 2007 г.

Бедните българи плащат по-високи данъци от бедните германци

За определяне на базовия размер на пенсията ще се вземат предвид три неща:

  1. Средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. За тези, отпуснати до 31.12.2007 г., вкл., той ще бъде 398,17 лв.;
  2. Индивидуалният коефициент на лицето към 30 септември 2022 г.;
  3. Продължителността на осигурителния стаж на човека, зачетен към 30 септември 2022 г., умножена със съответния процент за годините и за месеците осигурителен стаж към датата на отпускане на пенсията.

Последното означава, че процентът, който се следва за всяка година осигурителен стаж, е същият, който е участвал във формулата за определяне на размера й при нейното отпускане.

Стойностите на процента за зачетените години осигурителен стаж, в зависимост от датата на отпускане на пенсията, са посочени в таблицата:

За всяка година допълнителен стаж за хората, придобили право на пенсия, но продължили да работят, без да им е отпусната такава, а след 01.01.2018 г. – без да им е отпусната лична пенсия (така нареченото „отложено пенсиониране“), също се прилага процент, какъвто е участвал във формулата за изчисляване на размера на пенсията при нейното отпускане. Те са посочени тук:

При определянето на размера на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест ще се вземат коефициенти, които зависят от процента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК със срок на действие към 01.10.2022 г.

Възрастните британци взимат на седмица близо една наша минимална пенсия

Коефициентите, определени в действащото законодателство през годините, може да видите в тази таблица:

След като се определи базовият размер на съответния вид пенсия за трудова дейност, той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на средномесечния осигурителен доход за страната (СОД) или на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през предходната календарна година. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2007 г. включително, размерът се увеличава с процентите за всяка календарна година след тази дата.

Процентите, с които се умножава определеният базов размер на пенсията, са посочени тук:

Когато новата, преизчислена пенсия, и старата, получавана към 30 септември 2022 г., не са равни, се определя тази с по-високия размер.

Как точно са пресметнати парите на всеки пенсионер ще бъде описано в разпореждане от пенсионния орган на НОИ, което изплаща пенсията. В него се посочва първоначалната пенсия на човека, въз основа на която се изчислява базовият размер, процентите, с които базовият размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година и сравняването на преизчисления към 01.10.2022 г. размер на пенсията с размера ѝ към 30.09.2022 г. и определянето на по-високия от тях.

Хората могат да получат разпорежданията си, ако поискат, в приемните на териториалните поделения на НОИ на дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ към централно управление на НОИ. Разпорежданията могат да се получат и чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление, уточняват от НОИ.

Видео: Юрий Яковлев

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм