Работниците, които са натрупали много дни неползван отпуск, могат да загубят тези дни. Причината е, че всички дни отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени, или не за следващата календарна година. Давността започва да тече от следващата година, за която се полага отпускът. Важно е да се знае, че отпускът се смята в работни, а не в календарни дни.

Така например в края на тази година могат да се ползват последно дните, които са ви останали от 2021 г. Давността обаче спира за периода, в който работникът използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н.

Обезщетение за тези дни няма да получите, дори да напуснете, защото работодателят дължи обезщетение на работника само за тези дни, които не са погасени по давност. Трябва да знаете, че платеният годишен отпуск трябва да се ползва, той не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година след искане на служителите, но и със съгласието на работодателя. Той също може едностранно да отложи част от отпуска, но само по важни производствени причини. Във всеки случай обаче работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полагат, а останалите – най-късно до средата на следващата. След този срок работниците могат да ползват прехвърлените или неизползваните дни от предходната година с 14-дневно предизвестие и без съгласието на работодателя. Те обаче трябва да имат доказателства, че преди това са поискали отпуск и той им е бил отказан.

Кодексът на труда предвижда, че работниците имат право на няколко различни видове отпуск и те се ползват при различни условия.

Платен годишен отпуск

Право на платен годишен отпуск има всеки работник, но само ако има най-малко 4 месеца трудов стаж. Когато този стаж е придобит през първата година на работа, той може да ползва всички дни. Ако обаче част от нужния стаж е придобит през една календарна година, а друга част през следващата, служителят има право на толкова дни, пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година вече има право на отпуск в пълен размер.

В Кодекса на труда е предвидено, че минималният размер на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Но някои категории работници имат право на повече дни.

Например директорите и учителите в детските градини и училищата, възпитателите, педагогическите съветници, логопедите и психолозите имат право на 48 работни дни. Същото важи и за професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, старши преподавателите и преподавателите във висшите училища. 36 дни годишно могат да ползват работещите в домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост и в домовете за деца, лишени от родителска грижа. Служителите от летателния състав на гражданското въздухоплаване имат право на удължен платен годишен отпуск съобразно пролетените часове.

По 30 работни дни е отпускът на ръководните служители, секретарите и заемащите други експертни длъжности в Администрацията на Президента на Република България, както и на главните редактори, редакторите и репортерите.

Повече дни платен отпуск имат и хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто. Те могат да ползват не по-малко от 26 работни дни в годината.

В началото на всяка календарна година, но не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки служител колко дни отпуск има.

Допълнителен платен годишен отпуск

Освен основен платен годишен отпуск има случаи, в които служителят може да ползва и допълнителен отпуск.

Това става, ако той работи при специфични условия и рискове за живота и здравето. Тогава има право на допълнителни поне 5 работни дни;

Същото важи и за работа при ненормиран работен ден. С колективен или с индивидуален трудов договор също могат да бъдат договорени по-големи размери на отпуските. Данни на синдикатите показаха, че с колективен трудов договор дните отпуск се повишават сериозно спрямо средните за страната.

Работници, ненавършили 18-годишна възраст, и майки с деца до 7-годишна възраст ползват отпуска си през лятото, а по тяхно желание – и през друго време на годината, освен в случаите, когато работодателят има право да им предостави платения годишен отпуск и без тяхно съгласие.

Работодателят може да ви прекъсне отпуска без ваше съгласие, но това става само в строго определени случаи - когато са минали поне 5 дни от излизането в отпуск, при едновременно ползване на отпуск от всички работници и когато служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

Собственикът на фирмата има право и да отложи отпуската ви за следващата година поради важни производствени причини, но само при условие, че вече сте ползвали поне половината от полагащите ви се дни.

Неплатен отпуск

Освен платен отпуск, служителите имат право и на неплатен такъв. Неплатеният отпуск се разрешава само по искане на работника и работодателят няма право да ви прати в неплатен отпуск, ако не желаете.

Отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения

Има различни житейски ситуации, при които имаме право по закон да ползваме допълнителен отпуск.

1. при встъпване в брак - 2 работни дни;

2. при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;

3. при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни;

4. когато работникът е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;

5. за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;

6. когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползва работник, който работи 7 или по-малко часове;

7. за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

Служебни и творчески отпуски

На служителя може да се разреши платен или неплатен служебен или творчески отпуск, но условията за това трябва да са описани в трудовия му договор. Времето на платен служебен или творчески отпуск се зачита за трудов стаж, а от 17 юли 2015 г. за стаж се зачита и времето за неплатен такъв отпуск.

Отпуски за обучение

Право на платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година имат служители, обучаващи се без откъсване от производството със съгласието на работодателя. Условията, за да получите такъв отпуск, са: да учите в средно или висше училище без откъсване от производството и да имате съгласие на работодателя.

Неплатен отпуск на учащи се

Ако работите и учите едновременно, имате право и на неплатен отпуск. До 20 дни в учебната година ви се полагат за подготовка и явяване на изпит. До 30 дни имате право за държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения. Ако дипломната ви работа е във висше училище, то отпускът е до 4 месеца. Неплатеният отпуск за обучение също се признава за трудов стаж.

Отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишната му възраст

Правото на такъв отпуск се доказва с документ от компетентните за това здравни органи.

Тези отпуски са следните:

1. платен отпуск за бременност и раждане в размер на 410 календарни дни, от тях 45 дни преди раждането;

2. платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст;

3. отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - работничка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст;

4. отпуск за кърмене и хранене на малко дете;

5. платен отпуск за отглеждане на две и повече живи деца, когато това е учредено в колективен трудов договор.

В разпоредбата е предвидено, че след използването на горните отпуски, всеки от родителите (осиновителите) при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Всички тези отпуски се признават за трудов и за осигурителен стаж.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм