Увеличение на данъчната оценка на имотите, която общините да правят на две години при определени условия, предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси. Темата предизвика опасения за увеличаване и на данък сгради и такса смет за собствениците на жилища и къщи в България.

Как се определя данъчната оценка на имота

Данъчната основа за облагане на жилищни и нежилищни имоти на граждани е на база данъчната оценка на имота. Тя се пресмята по определени сложни формули, описани в Закона за местните данъци и такси. По същия начин се определя и основата за облагане на жилищни имоти на предприятия.

Данъчната оценка зависи от няколко коефициента - вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването.

Така например според вида на имота най-висок е коефициентът за жилищна едропанелна сграда с апартаменти - 17, докато за тухлена къща например е 14,50.

Когато говорим за местоположението, то съществуват пет категории за имоти, които са в строителни граници. Най-висок коефициент 93,6 е за жилища в София, които се намират в първа зона. Във Варна например имотите в първа зона имат коефициент за местоположение 88,9, в Бургас – 67,9, в Стара Загора – 63,2, а в Пловдив – 58,5. Не така стоят нещата при имоти в пета зона, като в София и Варна коефициентът е еднакъв – 28,1, а в Бургас, Стара Загора и Пловдив – 21,1. Различни са коефициентите, ако имотът се намира във вилна зона или извън строителните граници.

Коефициентът за инфраструктура пък се определя от това дали жилището има водопровод, канализация, ток, топлофикация и улична мрежа. По-ниска е данъчната оценка, ако апартаментът се намира от шести и следващ етаж, а най-висока е на първия етаж. Отражение дава и ремонтът в жилището, като оценката пада, ако не е правен такъв над 20 години, или ако апартаментът е в лошо физическо състояние заради щети, причинени от бедствия, аварии и др.

Данъчни ставки

Колко данък ще плащаме за имота зависи от общинските съвети. Всяко година с тяхна наредба се определя ставката на данъка в граници от 0,1 и 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Например за 2023 г. данък сгради в гр. София е определен на 1,875 промила върху данъчната оценка на имота, а такса смет за жилищни имоти е 1,6 промила от данъчната оценка.

Във Варна данък сгради е определен на 2 промила върху данъчната оценка, а такса смет - 0,98 промила.

Намаление с 50 на сто от данъка има, ако при декларирането сте отбелязали имота си като основно жилище. За такъв се смята имот, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и на членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината. Облекчението за основно жилище може да се ползва само за един имот.

Ако този имот е основно жилище на човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, намалението на данъка е със 75%.

Когато имотът е притежание на няколко човека, те дължат данък съответно на частите си. Всеки от съсобствениците може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им. При прехвърляне на имота купувачът дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността, освен ако данъкът е платен от продавача.

Срокове за плащане на местни данъци

Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Хората трябва все пак да са спокойни, че неплащането на данъци не води до загуба право на собственост. Последствията са лихви и невъзможност да се извади данъчна оценка за имота. Освен това, вземанията на държавата за данъци се погасяват с изтичането на пет години.

Петгодишната давност обаче не е автоматична, а само при условие, че не е образувано изпълнително дело срещу длъжника. За да отпаднат задълженията по давност, трябва да се изготвите писмо до директора на Териториалната данъчна дирекция по местонахождение на имота с искане тези задължения, както и лихвите по тях, да бъдат заличени.

Промените

С изменение на Закона за местните данъци и такси, внесен в парламента, се предлагат две основни промени от следващата година:

  • размерът на данък сгради да може да се диференцира от общините по населени места, по зони в тях или по вид на имотите.
  • общините да могат да променят данъчните оценки на жилищата на всеки две години в зависимост от състоянието на пазара на имоти. А именно:
  • при отчетено сумарно изменение с над 10 на сто на индексите за цените на жилищата по данни на НСИ, считано от следващата година да се актуализира базисната данъчна стойност на 1 кв. м;
  • при отчетено сумарно изменение с над 10 на сто в този индекс на регионално ниво или промяна в категоризацията на населените места, считано от следващата година да се актуализира коефициентът за местоположение.

Според Националното сдружение на общините в Република България предложенията са важна стъпка както в посока намаляване различията и отклоненията при местното данъчно облагане и изсветляване на финансовото измерение на сделките с имоти, така и пряко кореспондират с ключовите препоръки на ОИСР към страната ни – да се повишава ефективността на прилагането и събирането на корпоративните данъци, ДДС и данъците върху собствеността.

В закона се залага създаване на трайно правило за актуализиране на два от общо седемте компонента на формулата за изчисление на данъчната оценка на недвижимите имоти.

Това означава, че ако сега за апартамент в крайните квартали на София данък сгради е 150 лева, а цените на имотите за 2 г. са се вдигнали с над 10%, то данъчната оценка ще се актуализира със съответното изменение в цената, отчетена от НСИ. В столицата от края на 2021 досега жилищата са поскъпнали с 26,3%. Ако за двугодишния период имотите са поскъпнали с по-малко от 10%, няма да има промяна в данъчните оценки.

„Подобна разпоредба съществуваше в Закона за местните данъци и такси и се прилагаше до 2007 г. Тогава законът позволяваше данъчната оценка, определена по нормите в приложенията към закона, да се измени, но не по-късно от 30 ноември на предходната година, ако индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се е увеличил или намалил с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна“, напомнят от НСОРБ.

У нас размерите на базисната данъчна стойност не са променяни от 2002 г. и са определени, според закона, съобразно видовете имоти и конструкции, като варират от 3,70 лв./кв. м до 18,70 лв./кв. м, сочат данни на НСОРБ.

Коефициентите за местоположение увеличават базисната данъчна стойност на 1 кв. м и се определят диференцирано, съобразно функционалният тип на населеното място и зоната, в която се намира съответния имот.

Отделни изменения в коефициентите за местоположение се извършвани през 2006, 2007 и 2009 г., като същевременно същностно през тези години се изменя групирането на общините по втори функционален тип и отпада групирането в трети.

По предварителни разчети, след извършването на новото категоризиране през 2024 г., много населени места ще преминат в по-ниски категории, т.е. техният коефициент за местоположение ще стане по-нисък, а оттам – и данъчните оценки на имотите ще станат още по-ниски. Тази промяна ще засегне около 170 населени места, които са общински центрове (64% от 265-те общини) и все още неизвестен брой кметства, което би довело до намаление на приходите от данък недвижими имоти с над 41 млн. лв., изчисляват от НСОРБ.

Земеделски земи

От сдружението на общините подкрепят и предложението за създаване на трайно правило за ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър, участваща при изчислението на данъчната оценка на земеделските земи.

Данъчната оценка на земеделските земи се определя в зависимост от начина на трайно ползване и категорията, коефициента за местоположение и площта. Тя е законовата основа за определяне и внасяне на местния данък при възмездно придобиване на имущество. Предложението цели осигуряване на възможност за последващи законови изменения в таблицата, определяща базисната данъчна стойност на 1 кв. м. Стойностите на този показател към момента варират от 0,338 лв. до 0,003 лв., съобразно категорията и вида насаждения.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм