Работещите и фирмите имат полза от това както да ползват, така и да предлагат допълнително здравно осигуряване на своите служители. 

В Закона за здравното осигуряване е предвидено у нас да има двустълбов модел - първият стълб, който е задължителното осигуряване, се реализира чрез Националната здравноосигурителна каса, а вторият - чрез акционерни дружества, лицензирани от Комисията за финансов надзор и имащи за предмет единствено и само дейност по доброволно здравно осигуряване.

За задължителното здравно осигуряване средствата се удържат от работната ни заплата или си я плащаме сами, ако сме самонаети. Размерът на здравната вноска е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в съотношение 60:40 както следва: 3,2% за сметка на осигуреното лице и 4,8% за сметка на работодателя. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава човек от правото да ползва услугите по линия на здравната каса.

По-различно стоят нещата при доброволното здравно осигуряване. То е на принципа на доброволност, тоест работникът или фирмата сами избират дали да сключат такъв договор. То може да стане по два варианта - чрез възстановяване на разходи или чрез абонаментно обслужване. 

Абонаментното обслужване е форма, при която застрахователното дружеството обезпечава предлаганите стоки и услуги от точно определени лечебни заведения. Докато при втората форма - обезпечаване на разходите - осигуреното лице може да потърси помощ от произволно избрано от него лечебно заведение и след като представи документи, да му бъдат възстановени разходите.

И двете форми на доброволно здравно осигуряване се основават на здравноосигурителен договор и на договор, сключван между съответното дружество и изпълнителя на медицинска помощ, тоест болница, медицински център и т.н. Има и разлика обаче - ако договорите с изпълнителите са задължителни при абонаментно обслужване, то при възстановяване на разходи би могло да се осъществи и без наличие на договор с изпълнител на медицинска помощ.

Какво покрива доброволно здравно осигуряване 

Различните дружества предлагат различни пакети на своите клиенти от здравни услуги, за които дружеството заплаща. Най-често срещаните пакети са: 

  • “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” - където се покриват разходи за профилактични прегледи, а в някои случаи и на лекарства.
  • “Извънболнична медицинска помощ” - при която пациентите имат възможност да се прегледат при специалист без да им се налага да чакат за направление от личния си лекар, както и да ползват широк набор от изследвания, като например ядрено-магнитен резонанс или скенер; 
  • “Болнична медицинска помощ” - този пакет покрива определени групи медицински услуги, предоставяни в болничните заведения. Той обикновено включва настаняването, прегледите, изследванията, лечението, консултацията със специалисти, различни медицински манипулации и операции. Също така покрива и разходите за различни здравни консумативи;
  • „Комбиниран пакет“ - при който могат да се покриват различни медицински услуги и от болничната, и от извънболничната помощ.
  • Стоматологичен пакет - който покрива профилактични прегледи, изследвания и лечение при зъболекар.

Данъчни облекчения за фирми и граждани

Освен ползата за здравето на всеки човек, доброволното здравно осигуряване носи ползи на фирмата, ако тя реши да сключи такъв договор за своите служители. Едно от тях е предимство пред конкурентите, когато иска да привлече висококвалифицирани кадри. Все повече сериозни компании предоставят допълнително здравно осигуряване в България, а служителите вече го приемат като сериозен бонус, когато избират дали да постъпят там на работа. 

За фирмите подобно осигуряване оказва и положителен производствен ефект чрез намаляване на отсъствията на служителите от работа и повишаване на производителността на труда.

Освен това държавата дава облекчения за фирмите, които решат да внасят допълнително здравно осигуряване за своите служители. Член 208 от „Закона за корпоративно подоходно облагане“ предвижда да не се облагат с данък разходи до 60 лв. месечно, за всеки осигурен служител. Разходът се приспада от облагаемите печалби на фирмата.

Данъчни облекчения ползва и самият служител, ако реши да си плаща сам за допълнително здравно осигуряване. Направените вноски по него се приспадат от сумата на годишните данъчни основи. Облекчението е в размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване.

За да ползвате облекчението, работещият трябва да поиска от дружеството, в което внася сумите, справка за платената премия, която да декларира пред НАП.

Ако доходите ви са само от трудови правоотношения и не сте длъжни да подавате данъчна декларация, това не означава, че губите правото на облекчения. Ако отговаряте на условията за получаване на данъчно облекчение, е необходимо доброволно да подадете данъчна декларация, в която да декларирате полагаемите се облекчения. Сумата на облекченията ще ви бъде изплатена по посочена от вас банкова сметка.

Колко струва допълнителното здравно осигуряване

Месечната вноска за допълнително здравно осигуряване варира от 20 до 60 лева, като зависи първо от избрания пакет и това какво включва той. Второ сумата зависи от броя на застрахованите, тоест тя е по-ниска, ако фирмата застрахова повече служители например. 

Друг критерий е възрастта на застрахованите, например за хора над 50 години сумата расте, както и съотношението мъже/жени и т. н.

При избора на пакет обърнете внимание какво е покритието на застраховката, както и какви са лимитите по нея. Покритията са рисковете, за които ще получите обезщетение при инцидент. Лимитът е максималната сума, която ще ви платят като обезщетение. В повечето случаи пакетите за здравната застраховка включват едни и същи покрития, но лимитите варират според цената.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм