Сдружение в Обществена Полза “Посока Бургас” организира и проведе безпрецедентна Експертна кръгла маса за развитието на територията на ГУМ-а и контактните ѝ части във връзка с нейното бъдещо градоустройствено, архитектурно и функционално развитие. Такъв тип събитие и модел на визионерска комуникация е изцяло нов за граа. Основната цел на срещата беше популяризиране на темата, а може би най-важният момент е собствеността, тя е почти изцяло общинска, което в крайна сметка значи, че пряко е заинтересована цялата общественост в града. 

Според арх.Васил Дончев от Посока Бургас, “Ако някой не си е припознавал тази територия до сега, оттук насетне това трябва да се промени, за да има добра цялостна организация на последващите действия и да работим заедно за успешната реализация на територията”. Най-напред, когато се говори за собственост трябва да е ясно, че най-големият дял е общински, в този смисъл той е публичен и след време ще се ползва от всички нас като общество. Бургазлии трябва да свикнат с факта, че собственици на това пространство, чрез общинската квота са и самите те и че е важно да са информирани, за да може след време да направят правилен избор за функцията на терена. 

На второ място, да се развенчае мита, че нищо не зависи от хората и е рано за изготвяне на задание и за организиране на конкурс. И поканените гости от всевъзможни професионални сфери и организаторите на конкурси, заключиха че за всяко добро задание са нужни средства и време (минимум година от този момент), а организирането на международен архитектурен конкурс е абсолютно задължително, за да може да се избира между качествени проекти в последствие. “Проекти, които също трябва и ще бъдат журирани и оценени професионално и след предстоящи обществени допитвания, реализирани безвъзмездно от Посока Бургас”, коментира председателя на сдружението и председател на Съюза на Архитектите в града, арх. Емил Бурулянов. 

“На трето място, много е важно да се разбере, че ангажираността на обществото, по въпроса е задължителна”, каза експертът по организиране на архитектурни конкурси арх. Христо Станкушев от “Екипът на София”. Всеки бургазлия, трябва да знае следващите стъпки и да ги защитава редом с професионалистите. А те са : след финализиране на юридическата фаза, широки обществени допитвания за функцията, детайлно задание базирано на допитванията, международен конкурс, журиран от професионалисти и подкрепен от целия град проект, изпълнен качествено и служещ за пример поколения напред. 

На събитието присъстваха изявени специалисти от всякакви сфери, показвайки съпричастност, тъй като въпроса не засяга само Дупката, а и прилежаща територия, улици, площадни пространства и икономическо въздействие. На това събитие краеведи, историци, урбанисти, архитекти, представители на местната академична общност, специалисти по туризъм, човешки ресурси, икономика и организатори на конкурси, общински съветници, зададоха рамката, с които да бъдат съобразени бъдещите проектни предложения. Всички единодушно посочиха като съществена следваща стъпка разрабоване на подробен анализ на територията и прилежащата ѝ среда, в рамките на процеса по съставяне на задание за проектиране като основа на бъдещ архитектурен конкурс. Анализ, който от Сдружението ще изготвят и предоставят за свободно ползване на администрацията и обществеността.

Изложени бяха и множество идеи за територията, които ще бъдат включени в бъдещото задание и позволяват взаимно съчетаване за обогатяване на средата. Сред тях са : 

Придаване на съвкупност от уникални за централна градска част, града и региона обществено обслужващи функции, които да повишат привлекателността, посещаемостта и разпознаваемостта;

Зелени площи - наземно, фасадно и покривно /при евентуално частично запазване на подземните площи за други фукнции/; намаляване ефекта на градски топлинен остров и постигане на свързаност с други елементи на зелената система; градски парк от горски тип с възвишения и смени в нивата;

спортни дейности, площадки за игра и тренировки на открито в паркова среда; скейтпарк - открит или закрит. 

Водни площи - езера, фонтани, каскади; Обособяване на кътове за продължителен престой на открито за отдих и социално взаимодействие на разнообразни групи хора; амфитеатър на открито или място за събития в самия парк със сцена на открито;

Туристическа, но и друга постоянно заетост в микро района, от заведения за обществено обслужване - кафета, ресторанти, развиване на кулинарен туризъм в периферията на парцела, който да привлича различен вид туристи;

Висок, но строен силуетен акцент - наблюдателна кула, пластика, скулптура, шпил, обозначаваща добре терена и подчертаващо силуета на града като цяло;

Преместване на Агенция по вписванията в подземни части от терена, а в същото време ситуирана в близост до Съдебната палата и във връзка с нея,  с оглед бъдещо обособяване на голям културен център в сградата на Стария съд и артистичен комплекс около театъра “Адриана Будевска”;

Музей за съвременно изкуство, в подземни части на терена, покрит частично и носещ добър икономически продукт и възращаемост на инвестицията за реализиране на парковата среда върху и около него, като част от единна система музеи в града;

Високотехнологичен градски мини-парк, научен център за изкуствен интелект, във формат техномеджик ленд или избрани зали за градска наука под шапката на университетски и академични помещения

Разработване на тематични и смесени културни маршрути и популяризиране на територията през цялата година, атрактивен дизайн и новосъздадени привлекателни туристически обекти - селфи спот-ове, инстраграм рамки и т.н.

Специално внимание се обърна на възможностите и начините за организиране на прозрачен, независим и основан на информацията от допитванията между гражданите международен конкурс. Според експертите, ключовата стъпка след определянето на предпочитаните функции, е конкурс за проект, който да намери широка подкрепа, като не трябва да се щадят средства, за да се постигне качествен продукт.

Провеждането на Експертна кръгла маса поставя началото на процес по осъзнаване, и материализиране на най-подходящите функции за територията. Посока Бургас ще популяризира темата и ще повиши информираността, ще организира анкети, допълнителни срещи и дискусии, за да се представят възможностите на всички заинтересовани страни. “В процеса трябва да бъде включена и ангажирана максимална част от обществеността за решаването на един значим за всички казус.”, коментира урб.Антоанета Иванова от Сдружението.