На колко заплати имаме право като обезщетение, когато решим да се пенсионираме? Много хора очакват, че ще получат 6 заплати накуп, но остават разочаровани. Всеки работник при прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение от работодателя в размер на 2 брутни заплати.

Могат ли да ви запорират цялата заплата или пенсия

Някои хора обаче имат право на 6 брутни заплати. С последната промяна от миналата година в Кодекса на труда беше предвиден нов начин за изплащане на обезщетението от 6 заплати. Те се дължат от работодателя, ако имате 10 години стаж от последните 20 години при един и същи работодател, като отпадна изискването този стаж да е непрекъснат. 

Предлагат увеличение на пенсиите на два пъти

Преди промяната в Кодекса на труда право на шестте заплати при пенсиониране имаха само тези работници с непрекъснат 10-годишен стаж при един и същ работодател. Ако по някаква причина на работника му се е наложило да прекъсне трудовия си договор при този работодател, но в последните 20 години е придобил 10 години трудов стаж при него, отново ще има право да получи шестте заплати. Така, ако работник е бил безработен, но се върне при стария си работодател, той няма да е ощетен и е необходимо да е натрупал десетте години, без значение, че не са последователни. 

Заплатите не само не растат, но дори намаляват

Промяната важи и за работа при няколко работодатели от една и съща група предприятия. Най-типичният пример са холдингите, където предприятията са свързани.

Тоест, дори работниците да бъдат прехвърлени в друга фирма, ако тя е от същата група, на тях отново им се полагат шестте заплати, когато са придобили право на пенсия.

Какви обезщетения ни се полагат, ако работим на трудов или граждански договор

Ако при работодателя, който прекратява трудовото правоотношение, са придобити по-малко от 10 години трудов стаж през последните 20 години, той трябва да извърши преценка дали необходимият 10 години трудов стаж не се допълва от такъв, придобит при друг работодател, с когото попадат в една съща група предприятия.

Ако стажът е придобит при един и същи работодател, но работникът е ползвал неплатен отпуск, също има право на обезщетението. Няма пречка и по време на неплатения отпуск служителят да е работил при друг работодател.

Колко ще са детските надбавки и майчинството, ако няма бюджет

Второто важно условие, за да получите обезщетението при пенсиониране, е да сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Тя може да бъде няколко вида. В най-масовия случай трябва да отговаряте на изискването за възраст и осигурителен стаж по чл. 68, ал. 1 – 3 КСО, като необходимо условие е да отговаряте и на двете едновременно – възрастта и стажът. Така например догодина жените, които искат да се пенсионират, трябва да са навършили 62 години и да имат стаж от 36 години и 4 месеца, а мъжете – 64 години и 6 месеца и 39 години и 4 месеца стаж. Нарастването на изискуемия стаж ще продължи до 2027 г., когато за жените той ще стане 37 години, а за мъжете – 40 години и ще се запази на тези нива през следващите години.

Пенсионери вече взимат по 3400 лева на месец

Обезщетението се дължи и на работник, който отговаря на условията за пенсиониране по чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в КСО, тъй като пенсиите по цитираните разпоредби са също вид пенсии за осигурителен стаж и възраст. Става въпрос за условията за пенсиониране на военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.

Обезщетението е дължимо и когато правото на пенсия се придобива при недостигащ стаж. Тогава изискването е човекът да имат най-малко 15 години действителен осигурителен стаж, при еднаква възраст за жените и мъжете - 66 години и 10 месеца от 1 януари 2022 г. и 67 години от 1 януари 2023 г.

Губим неползван отпуск от следващата година

Работодателят дължи обезщетението и ако служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер. Става въпрос за случаите, които хората имат необходимия осигурителен стаж за пенсия и могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано. Тогава пенсията, отпусната по този ред, се намалява с 0,4 % за всеки недостигащ до възрастта за пенсиониране месец и се изплаща в намален размер пожизнено.

Друго важно правило, което хората трябва да знаят, е, че имат право на обезщетение, независимо на какво основание е прекратен трудовият им договор при пенсионирането. То се дължи, дори когато работникът е уволнен дисциплинарно. Право на такова имате, ако инициативата за прекратяване на договора е по ваше искане, с или без предизвестие, както и ако е на работодателя, отново с или без предизвестие. Обезщетението се дължи и ако в договора имате срок на изпитване, и той се прекрати на това основание. Работодателят обезщетението както при прекратяване на безсрочен, така и на срочен трудов договор.

Как да се пенсионираме

Как се определя сумата на обезщетението

Какъв ще е размерът на двете или шестте заплати при пенсиониране зависи от брутното трудово възнаграждение, което човекът е получил за месеца, предхождащ този, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от служителя месечно брутно трудово възнаграждение.

В него се включват:

а) основната работна заплата за отработеното време;

б) възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;

в) допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

г) допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 КТ.

До 15 лева увеличение най-често взимат работещите пенсионери

В какъв срок се изплаща обезщетението

В Кодекса на труда е предвидено, че обезщетенията, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

Важно е да се знае, че в кодекса не е предвидена възможност за разсрочено изплащане на обезщетението.

Българите вярват на парите в брой

Особени случаи

Има някои изключение при изплащането на размера обезщетенията при пенсиониране, които касаят учителите и работещите в системата на МВР и Министерство на отбраната.

В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти при пенсиониране, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка, се изплаща по-голям размер на обезщетението в размер на 10 брутни работни заплати.

Вдигат таксите за теглене на пари

С последната промяна в Закона за МВР, депутатите приеха при прекратяване на служебните правоотношения, независимо от основанието (пенсиониране, съкращаване, уволнение – бел.ред.), на служителите на МВР да се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни заплати, колкото е броят на прослужените години, но не повече от 20.

Обезщетението при пенсиониране може да се изплаща само веднъж ­при прекратяване на трудовото правоотношение. В случай на отказ или неправилно определяне на размера на обезщетението, потърпевшият може да потърси правата си в съда, като за това има 3-годишен давностен срок, който тече от деня, в който е трябвало да се извърши плащането. Обезщетението не подлежи на данъчно облагане.

Видео: Юрий Яковлев

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм