Едва с 26 лева се е вдигнала за 5 години вдовишката добавка, която получават пенсионерите у нас за починал съпруг или съпруга. Това показват данните на Националния осигурителен институт. През миналата година средната сума, която взимат като добавка, е била 95,39 лева, докато през 2017 година размерът й е бил 68,76 лева. Жените получават повече пари от пенсията на починалите си съпрузи – средно по 99,43 лева, докато добавката за мъжете е 75,96 лева.

Кога ще се изплащат пенсиите и добавките от 70 лева?

Преди пет години вдовиците са получавали по 73,22 лв., а мъжете – 49,59 лв. Причината е, че вдовишката добавка се определя като процент от пенсията на починалия съпруг, а мъжете взимат по-високи заплати и съответно по-високи пенсии у нас, съответно и добавката от пенсията им е по-голяма. Най-висока е сумата на вдовишките добавки от пенсии за осигурителен стаж и възраст – средно 120,24 лева през миналата година. Още по-голяма е сумата за пенсии по чл. 69 или това са хората работили в системата на МВР, Министерството на отбраната и службите. Средната вдовишка добавка там е 168,85 лева, което също се дължи на по-високите пенсии в тези сектори.

Кога може да получим 6 заплати при пенсиониране

Заради повишаването на пенсиите през годините разходите за вдовишки добавки също нарастват и то сериозно, отчита НОИ. За петте години, въпреки отчетения спад в броя както на пенсионерите, така и на отпуснатите добавки, изплатената сума по това перо нараства от 594 654,2 хил. лв. в края на 2017 г. до 797 477,4 хил. лв. в края на 2021 г. Повишението е с 202 823,2 хил. лв. или с 34,1% и се дължи както на ежегодното преизчисляване на размерите на голяма част от получаваните вдовишки добавки, така и на по-високия размер на новоотпуснатите такива. Изплатените суми за добавки на жените са около шест пъти повече спрямо тези, изплатени на мъжете, което се дължи на факта, че жените, получаващи вдовишки добавки, са около пет пъти повече от мъжете, като разликата е с над 370 хил. души.

Могат ли да ви запорират цялата заплата или пенсия

В края на 2017 г. хората, получаващи вдовишка добавка, са средно на 76,6 години, докато в края на 2021 г. възрастта нараства до 77,1 години. Към края на миналата година мъжете, получаващи вдовишки добавки, са на средна възраст 78 години, а жените – на 76,9 години.

Кои са най-големите пенсионни фондове у нас?

632 750 пенсионери към края на миналата година у нас са получавали поне една добавка към пенсията. От тях най-многобройни са именно вдовишките добавки, които са над 85 на сто от всички. Техният дял се увеличава от 85% към 2017 г. до 88,1% към 2021 г.

Снимка: Pixabay

Броят на пенсионерите, получаващи такава добавка обаче, плавно намалява с 16 261 за пет години. През целия разглеждан период делът на жените, получаващи вдовишки добавки, доминира над този на мъжете. През 2021 г. 472 763 жени, чиито съпрузи са починали, са получавали добавката, докато мъжете са едва 94 935. Така съотношението е 83% жени и 17% мъже.

Шоково поскъпване на яйца, захар и масло

Основните причини за отчетения спад са приетите две законодателни промени, свързани с отпускането и изплащането на социалните пенсии за инвалидност, които имат отражение и върху отпуснатите от този вид пенсия вдовишки добавки от наследодател. С първата промяна, в сила от 1 януари 2015 г., отпадна възможността социалната пенсия за инвалидност да се получава заедно с друг вид пенсия. С цел запазване правата на лицата, които до този момент са получавали на второ или трето място социална пенсия за инвалидност, беше прието тези пенсионери да продължат да получават отпуснатите им до 31 декември 2014 г. такива пенсии в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати. Впоследствие, от 1 януари 2019 г. се постави допълнително условие за придобиване право на социална пенсия и съответно - за право на социална пенсия за инвалидност, съгласно което лицата ще имат право на тези видове пенсии, при положение че не им е отпусната друга пенсия, включително от друга държава. От тази дата служебно се прекрати и изплащането от НОИ на социалните пенсии за инвалидност, получавани с друг вид пенсия, като на лицата, които са получавали тези пенсии, Агенцията за социално подпомагане вече изплаща сума във вид на месечна финансова подкрепа. След тези промени НОИ продължава да изплаща пожизнено вдовишките добавки, отпуснати до 31 декември 2018 г.

200 лева коледен бонус у нас, в Германия - 2700 евро

Броят на новоотпуснатите вдовишки добавки от 2017 г. до 2020 г. плавно намалява от 56 486 на 40 866. През 2021 г. тенденцията е прекъсната и техният брой бележи ръст от 30,7 на сто спрямо предходната година, като достига 53 399.

Сходна е тенденцията и при броя на прекратените вдовишки добавки, които от 53 747 през 2020 г. достигат до 72 540 през 2021 г., което е ръст от 35 на сто.

Всичко това се държи на ръста на смъртността у нас през втората половина на 2020 г. и през 2021 г., поради пандемията от Ковид-19. Високите нива на смъртност при пенсионерите са причина както за по-високия броя на новоотпуснатите вдовишки добавки, така и за по-големия брой прекратени добавки поради смърт на получателя.

Предлагат увеличение на пенсиите на два пъти

Кой има право на вдовишка добавка

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг, в размер на 26,5 на сто от размера й.

За да има право на добавката, преживелият съпруг следва да отговаря на няколко условия:

а) да получава лична пенсия, независимо от вида ѝ;

б) да не е сключил нов брак след смъртта на съпруга/та;

в) да не получава наследствена пенсия от същия съпруг.

Добавката се изплаща към пенсията, поради което хора, които не получават пенсия, нямат право на нея. Няма значение дали починалият е бил пенсионер преди смъртта си. В случай че той не е получавал лична пенсия, добавката на наследника се определя от вида на пенсията или сбора от пенсиите, на които починалият е имал право. Тогава длъжностното лице от НОИ преценява правото на добавка от всички видове пенсии, на които същият е придобил право със смъртта си. Без значение е и дали в заявлението за отпускане на добавка е посочен конкретен вид пенсия. На преживелия съпруг се отпуска добавка от най-благоприятната по размер пенсия (сбор от пенсии) на починалия.

Добавката се отпуска от датата, следваща датата на прекратяване на пенсията на починалия, когато заявлението е подадено в 2-месечен срок от датата на смъртта му. Началната дата на отпускане на добавката, когато наследодателят не е бил пенсионер, е датата на смъртта му. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, добавката се отпуска от датата на подаването им.

Все по-скъпо излиза да се пенсионираме

В случай че при подаване на заявлението за отпускане на вдовишка добавка не са представени документи за възнагражденията на починалия съпруг, тя се изчислява в съответния размер по чл. 84, ал. 1 от КСО (26,5 на сто от минималния размер за съответния вид пенсия).

Ако вдовецът сключи брак, то добавката се прекратява от тази дата.

Този вид добавка се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите, чийто размер от 1 октомври 2022 г. е 3 400 лв.

Важна подробност е, че вдовишката добавка се осъвременява или преизчислява, както всички останали пенсии в страната (изключение от това правило е само добавката от социална пенсия за инвалидност, когато тя е била изплащана на починалия съпруг като допълнителна пенсия). През 2022 г. размерът на получаваните добавки беше преизчислен два пъти, съответно - от 1 юли с 10 на сто, и от 1 октомври.

Как да се пенсионираме

Най-много вдовишки добавки се изплащат в София-град, като делят им е около 14% от всички добавки. Това се дължи на факта, че в столицата живеят най-голям брой пенсионери – там се изплащат 15,9% от всички пенсии и 16% от всички пенсионери към 31 декември 2021 г. На второ място е ТП на НОИ – Пловдив с дял за периода от 9,6% от изплащаните вдовишки добавки. Следват ТП на НОИ – Варна с дял от около 5,3%, Стара Загора (4,8%) и Бургас (около 4,7%). Тези пет териториални поделения изплащат около 40% от всички пенсии и вдовишки добавки в страната.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм