Пенсионерите имат право да получат добавка към пенсията, която им е отпусната. Не всеки обаче има право на допълнителни пари. Последните данни на НОИ показват, че 632 750 пенсионери са получавали поне една добавка към пенсията към края на 2021 година или това са една трета от близо 2,1 милиона пенсионери у нас. Общият брой на изплащаните по Кодекса за социално осигуряване добавки е 791 941, броят им все пак намалява тъй като в края на 2020 г. добавките към пенсиите са били близо 821 хиляди. Данните обаче показват, че някои пенсионери получават повече от една добавка.

Какво означава ДДС, как работи и кой го плаща?

Най-многобройни са „вдовишките добавки“, които са над 85% от всички. През 2021 г. 472 763 жени, чиито съпрузи са починали, са получавали добавката, докато мъжете са едва 94 935.

Добавките към пенсиите се делят на две групи. Първите са тези, които може да бъдат изплащана към пенсиите, отпуснати по Кодекса за социално осигуряване. Такива са:

Добавката за чужда помощ

Тя се дава, ако пенсионерът има увреждания над 90% и се нуждае от чужда помощ. Размерът й е 75% от социалната пенсия за старост. Социалната пенсия за старост от 25.12.2021 г. беше определена на 170 лв., а от 1 юли 2022 г. стана 247 лв. Така размерът на добавката за чужда помощ е 185,25 лева и остава същият засега и през тази година. Промяна ще има евентуално от юли, когато отново ще се повишат пенсиите по швейцарското правило, което ще доведе и до ръст на социалната пенсия за старост.

Как ще получаваме пенсии и заплати в евро

Освен това, придружителят има право на две безплатни пътувания с БДЖ, на година.

Добавката за чужда помощ, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите, която за тази година е 3400 лева.

Каква вдовишка добавка получават пенсионерите

Вдовишка добавка

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг или съпруга. Тя е в размер на 26,5 на сто от размера им. Когато починалият съпруг не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които той е имал право. Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия. Тя също се получава дори пенсионерът да взима тавана на пенсиите.

Добавката от Учителския пенсионен фонд

Полага се на учителите, които са придобили право на ранна пенсия от Учителския пенсионен фонд, но се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. Тя е в размер на 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.

Нови удръжки при запор на пенсия и заплата

Вторият вид добавки не се отпускат по Кодекса за социално осигуряване (КСО), а въз основа на други закони и нормативни актове. Такива са:

Добавка по Указ 1611 от 1985 г.

Тя се получава от хора, пострадали в Отечествената война, с трета група инвалидност (от 50 до 71 на сто трайно намалена работоспособност), които имат отпусната пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право на тази добавка имат и получаващите наследствена пенсия за загинали в Отечествената война. Размерът на добавката е 20 на сто от социалната пенсия за старост. Или за тази година тя е в размер на 49,40 лева.

Добавка за ветеран от войните

Такива са близо 600 пенсионери, които получават по една социална пенсия към основната или по 247 лева през тази година. Ветеран от войните е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на Република България. Качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция "Архиви".

За какво ни дължат пари върху заплатата

Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани по условията на ПМС 40 от 1968 г.

Дава се на лица, на които е отпусната пенсия или отговарят на условията за пенсиониране по това постановление. Размерът на добавката е 90 на сто от социалната пенсия за старост, но от 2000 г. не се отпускат такива добавки. Отпуснатите до 31.12.1999 г. включително продължават да се изплащат.

Добавка на репресирани лица

Размерът й се определя в различен процент от средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за предходната година, в зависимост от вида на репресията и продължителността ѝ.

Хората, които искат да им се отпусне пенсия, или добавка към нея, подават заявление по определен образец в Териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес, към което прилагат необходимите оригинални документи. Заявленията могат да се подават лично, чрез законния представител, както и чрез последния осигурител, тоест фирмата, където сте работили, когато се пенсионирате.

Кога може да получим 6 заплати при пенсиониране

При пенсиите за трудова дейност, в които влизат пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване и пенсия за трудова злополука и професионална болест, се изискват следните документи:

  • заявление за пенсиониране или формуляр образец УП-1;
  • всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-30, УП-3, УП-13, УП-14, УП-16, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др.);
  • за лицата, на които се отпуска пенсия с начална дата до 31.12.2018 г. - документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. и за целия период от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране (УП-2, УП-15, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др.);
  • за лицата, на които се отпуска пенсия с начална дата след 31.12.2018 г. - документи за всеки месец осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за времето след 31.12.1999 г. до датата на пенсиониране, ако липсва информация в регистъра за осигурените лица или за време преди това за допълване до 36 месечен период. Информацията се набавя по служебен път. Такива документи са УП-2, УП-15, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др.;
  • удостоверение за наследници, за наследствени пенсии;
  • документ от учебното заведение за лицата между 18 и 26-годишна възраст за това, че са учащи и решение на ТЕЛК/НЕЛК, ако са се инвалидизирали до 18-годишна възраст, съответно до 26-годишна възраст, за наследствени пенсии.

Как да се пенсионираме

Документи, нужни за отпускане на пенсии, несвързани с трудова дейност:

Социална пенсия за старост от лица, навършили 70-годишна възраст – трябва да представят декларация по образец за семейно и имотно състояние и годишният доход на член от семейството. При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак;

Социална пенсия за инвалидност от лица, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто - представя се експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото, размера и срока на пенсията.

Пенсии за военна инвалидност за лица, пострадали по повод на наборна военна служба или служба в запаса или резерва, се представя решение на ТЕЛК/НЕЛК и удостоверение от съответното военно поделение с посочена дата на постъпване и уволнение от военна служба, както и посочено звание на лицето;

Пенсии за военна инвалидност за лица, пострадали при оказване на съдействие на въоръжените сили - представя се документ от съответното поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при които е пострадало лицето;

Пенсии за гражданска инвалидност – представя се документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е заболяло или е пострадало. Документът се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице - в случаите, при които лицето е пострадало при изпълнение на граждански дълг, и от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм