Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА РИТЕЙЛ АСОЦИАЦИЯ", ЕИК: 175704788, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на БРА свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението. То ще се проведе на 22.02.2023 год. от 16.00 часа в гр.София, ул. Владайска река 8, при следния дневен ред:

  • Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2021-2022 г.;
  • Приемане на годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.;
  • Приемане на програма за дейността и проектобюджет на асоциацията за 2023 г.;
  • Констатиране приемането на нови членове и отпадане на членове на асоциацията поради неплащане на членски внос;
  • Освобождаване и избор на нов Управителен съвет;
  • Промяна на Устава на Асоциацията
  • Разни.

КНСБ: 2 432 лв. е издръжката на тричленно семейство

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.13,ал. 4 от Устава на Сдружението, събра­нието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Материалите във връзка със свикването и провеждането на общото събрание се предоставят на всеки член при поискване от УС.

Мъск: Туитър разполага с 2300 служители