Административните въпроси често са объркващи и всеки от нас и течил от гише на гише, търсейки информация и отговор на своите въпроси и неразбирания. 

Отговаряме на някои от най- често задаваните въпроси към Националния осигурителен институт, свързани с паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство:

10 начина да си намалите данъците

Как се подава по електронен път заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ при смърт на осигурено лице?

Заявление-декларация за изплащане на еднократна парична помощ при смърт на осигурено лице може да се подаде по електронен път чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни (с квалифициран електронен подпис – КЕП или с ЕГН/ЛНЧ и ПИК на НОИ), което е достъпно на интернет страницата на НОИ чрез рубрика „Е-услуги“, подрубрика „Административни услуги“/Въпроси, сигнали и жалби/Форма за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни/избор на съответното ТП на НОИ, в което ще се подават документите за изплащане на паричната помощ (по постоянен или настоящ адрес на правоимащото лице или в съответното на починалия ТП на НОИ).

Формуляр на заявлението-декларация по образец, приложение № 17 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което следва да се попълни и прикачи, може да се открие на интернет страницата на НОИ като се избере рубрика За потребителя, подрубрики Формуляри/Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство.

Кога ще бъдат изплатени запорираните пенсии?

Как се подават данни по електронен път в НОИ с удостоверения, приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО? Необходима ли е предварителна регистрация?

Удостоверенията, приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО се представят по електронен път в НОИ чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя. За представяне на документите от задължените лица или от упълномощени от тях лица, е необходимо да се направи регистрация чрез уеб-приложението на НОИ "Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни", достъпно на интернет страницата на НОИ в рубрика Е-услуги/ еПарични обезщетения/ Софтуер.

Подробна информация за начина на регистриране и за подаване на документи за изплащане на парични обезщетения от НОИ по електронен път, и въобще за работата с програмния продукт, ще намерите в публикуваната на същото място Инструкция за работа с уеб-приложение на НОИ "Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни".

Там ще намерите и Ръководство за инсталиране на самостоятелно работещ програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения по НПОПДОО.

Данъчна кампания 2023 ще стартира от 10 януари

Кои заявления декларации за отпускане/изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване могат да се подадат от упълномощено лице?

От упълномощено лице на хартиен носител в териториалното поделение на Националния осигурителен институт могат да се подадат следните заявления декларации:

  • Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (Приложение № 15 към чл. 24 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО);
  • Заявление-декларация за изплащане на парична помощ (Приложение № 16)
  • Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице (Приложение № 17)
  • Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи (Приложение № 18).

В НПОПДОО е предвиден ред за подаване на заявленията декларации чрез упълномощено лице. Тази правна възможност следва от общото правило по силата на което пред административните органи гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). В качеството на представител на заявителя може да бъде както законният му представител, така и представител по пълномощие.

Започва изплащането на пенсиите

Представители по пълномощие могат да бъдат: адвокатите; родителите, децата или съпругът, юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец; областните управители, упълномощени от министъра на финансите или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, други лица предвидени в закон. Посочените пълномощници се легитимират като такива с писмено пълномощно без нотариална заверка на подписите. По отношение на адвокатите това може да бъде адвокатско пълномощно. В тези случаи не следва да се изисква документ за самоличност на упълномощителя.

В този случай пълномощниците се легитимират като такива с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Кога ще се изплащат януарските пенсии?

С оглед пълнота, следва да имате предвид, че освен представителство по пълномощие, съществува и такова по закон – на родителите спрямо ненавършилите им пълнолетие лица, настойниците - по отношение на поставените под пълно запрещение лица и т.н. В тези случаи те следва да удостоверят това си качество със съответните документи.

Как следва да се представят данните за лична платежна сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или при трудоустрояване?

Отпуск по майчинство ще се полага и на бабите и дядовците, реши парламентът

Осигурителите съхраняват документите, представени от осигурените лица при тях. За всеки болничен лист осигурителите представят в НОИ само удостоверение, приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение. В удостоверението се попълват всички необходими за конкретния случай данни, съгласно указанията за попълване на удостоверението, като се вземат предвид и данните от приложение № 1.

Към удостоверение, приложение № 9, което се представя в НОИ, не се прилага декларация, приложение № 1 към наредбата, както и удостоверението от банката, а се съхраняват при осигурителя.

За лицата, които вече имат декларирани лични сметки в НОИ за изплащане на парични обезщетения или помощи, не е необходимо те отново да се декларират в НОИ с вписването им в удостоверение, приложение № 9, освен в случаите, в които лицата желаят да променят сметките си.

За какво ни дължат пари върху заплатата

Служител желае да промени личната си платежната сметка, по която получава обезщетения от ДОО. Как следва да се подаде в НОИ тази промяна?

Една от възможностите е да се впише новата лична платежна сметка в съответната точка от раздел І на удостоверение, приложение № 9 или № 10 към НПОПДОО, когато осигурителят го представя за следващия издаден в бъдеще болничен лист на лицето или при искане на друг вид обезщетение.

Каква вдовишка добавка получават пенсионерите

В случай че за конкретното лице има представени данни за болничен лист или друг вид обезщетение с удостоверение, приложение № 9 или № 10, друга възможност е да се представи отново това приложение с код “Представяне” със същите основни параметри, като в съответната точка от раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата” се впише новата лична платежна сметка. Възможно е и да се представи отново приложение № 9 или № 10 с код “Корекция”, с попълнени отново всички данни от раздел I “Удостоверявам следните обстоятелства”, така както са попълнени в представеното преди това удостоверение с код “Представяне”, като в съответната точка се впише новата лична платежна сметка.

Може ли майката да получава обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако се намира в отпуск и детето посещава детско заведение?

Когато детето е настанено в детско заведение, вкл. детска ясла, майката няма право на отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Ако майката не ползва отпуск за отглеждане на дете и не е дала съгласието си отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето), тя има право на парично обезщетение (в размер на половината от обезщетението), ако детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Майката има право на обезщетението за времето, през което работи, както и за времето на отпуск, който не е от същия вид (за отглеждане на дете), включително и за времето на отпуск за временна неработоспособност, за гледане на болен член от семейството (в това число и на болно дете), за бременност и раждане.

Кои заведения попадат в групата на тези, в които настаняването на детето прекратява изплащането на обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете през време на допълнителния отпуск за отглеждане на дете, не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение, вкл. детска ясла. Имат се предвид всички видове детски заведения – целодневни, полудневни и седмични детски градини, в т. ч. и такива, в които има яслени групи, и детските ясли – независимо дали отглеждането на детето в тях е на пълна държавна издръжка или не.

Паричното обезщетение по чл. 54 от КСО – когато майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето) – не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка.

Детски заведения на пълна държавна издръжка” са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.

Трябва ли да се уведомява НОИ за да бъде прекратено изплащането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато детето ще посещава частна детска ясла?

По време на допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете, на майката се изплаща обезщетение при условия, определени в чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В случай че майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето), на майката се изплаща обезщетение. Размерът на обезщетението е половината от обезщетението по чл. 53.

Настаняването на детето в детско заведение, включително детска ясла, е едно от тези обстоятелства, като видът на детското заведение е без значение. Когато детето бъде настанено в детско заведение, включително детска ясла, се прекратява и отпускът на майката. Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) за изплащане на обезщетението, майката е декларирала, че детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла, и че ползва отпуск за отглеждане на дете. Тъй като тези обстоятелства са се променили, тя има задължение в срок 3 работни дни от промяната да подаде при осигурителя/работодателя си ново заявление-декларация, Приложение № 7, а той в срок 3 работни от получаването й следва да представи в Националния осигурителен институт удостоверение, Приложение № 10 към НПОПДОО.

Едно от обстоятелствата, при които не се изплаща паричното обезщетение е настаняването на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка. В заявление-декларация по образец /Приложение № 8/ майката е декларирала, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Промяна в обстоятелствата, която да изисква подаване от майката на ново заявление-декларация, Приложение № 8 е налице, ако детето е настанено в заведение, в което му се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния или общинския бюджет, без да се заплаща такса. Ако детето не е настанено в такова заведение, няма промяна в обстоятелствата, която да води до прекратяване на изплащането на обезщетението и майката няма задължение да уведомява Националния осигурителен институт.

Може ли отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се прехвърли на баба, която е пенсионер. Ще има ли право тя на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

Право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете имат лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Ако бабата не извършва трудова дейност, за която да е осигурена по КСО за общо заболяване и майчинство, няма право на обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване. Следва да се има предвид и разпоредбата, съгласно която със съгласието на майката отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се разрешава на бащата или на един от родителите на майката или бащата на детето, когато работят по трудово правоотношение.

В случай, че майката не ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице, ако са налице и останалите изисквания по КСО, тя има право на парично обезщетение по чл. 54 от КСО. За изплащане на обезщетението по чл. 54 от КСО е необходимо майката да представи на осигурителя (работодателя) си, заявление-декларация по обр. Приложение № 8 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, а той – в Националния осигурителен институт, удостоверение, Приложение № 10 към НПОПДОО.

Може ли самоосигуряващо се лице, което получава парично обезщетение за майчинство, да работи по граждански договор през този период и да получава паричното си обезщетение?

Лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на парично обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при условията, размерите и сроковете, определени от КСО. Извършването на трудовата дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, и получаването на възнаграждение за тази дейност изключва получаването на парично обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст в пълен размер (с изключение на обезщетенията по чл. 50а, чл. 53г и по чл. 54 от КСО, които са в размер 50 на сто), тъй като обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се изплащат при ползване на отпуск на съответното основание.

Извършването на дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, вкл. и по граждански договор, предполага получаване на възнаграждение и задължение за внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”) и допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Обстоятелството, че самоосигуряващото се лице упражнява трудова дейност и през период, който се включва в срока на обезщетението за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, се посочва в декларация обр. № 1, съгласно Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. При това положение самоосигуряващото се лице няма право на парично обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст в пълен размер за периода, през който упражнява трудова дейност, за която е осигурено за общо заболяване и майчинство. Ако дейността по граждански договор е различна от дейността, за която самоосигуряващото се лице е регистрирано, върху доходите по гражданския договор не се дължат осигурителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” и извършването на такава дейност не е пречка за получаване на паричното обезщетение в пълен размер.

Има ли право да получава парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни и за периода на отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст лице, което започва работа през тези периоди и по втори трудов договор?

Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са им издадени актове от здравните органи.

На основание тази разпоредба лицата, които продължават да упражняват трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, през периодите, за които са им издадени болнични листове за временна неработоспособност или бременност и раждане (за срок до 135 календарни дни), нямат право на парично обезщетение за тези периоди.

Когато обаче едно лице, осигурено по едно правоотношение или основание за осигуряване към деня на настъпване на риска, продължава да ползва отпуск за бременност и раждане и да получава обезщетение, има право да получава паричното обезщетение и за остатъка от периода след 135-я календарен до 410 календарни дни по заявление-декларация, Приложение № 2 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО в пълен размер по това правоотношение/основание, в случай че започне работа и по друго правоотношение/основание и не ползва отпуск по него.

В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на дете и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.

Има ли право на парично обезщетение за общо заболяване лице, което работи при 5-дневна работна седмица и 4 часов работен ден?

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1, подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство. Видно от цитираните разпоредби, за да има лицето право на парично обезщетение при временна неработоспособност поради общо заболяване, е необходимо да има 6 месеца осигурителен стаж като лице, осигурено за общо заболяване и майчинство и към началото на временната неработоспособност да упражнява трудова дейност, по която да подлежи на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство.

На безработно лице му предстои да излезе в отпуск по бременност и майчинство. Лицето има 4 години и 7 месеца осигурителен стаж. Ще има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане?

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

В случая, за да има право лицето на парично обезщетение при бременност и раждане, е необходимо да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство и към началото на първия болничен лист за 45 календарни дни да упражнява трудова дейност (т.е. да работи), по която да подлежи на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство. Стажът в размер на 12 месеца не е необходимо да е положен непосредствено преди началото на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Ако не отговаря на посочените условия, лицето няма качество на “осигурено лице” по смисъла на КСО и няма право на парично обезщетение от средствата на ДОО. В този случай, следва да се обърне към съответната Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене.

Прекратява ли се отпускът за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, когато детето е записано и ще тръгва на детска ясла и какви са редът и сроковете да се направи това?

По време на допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете, на майката се изплаща обезщетение при условия, определени в КСО. Там са изброени обстоятелствата, при които паричното обезщетение не се изплаща. Настаняването на детето в детско заведение, включително детска ясла, е едно от тези обстоятелства. Когато детето бъде настанено в детско заведение, включително детска ясла, се прекратява и отпускът на майката. Детето се счита настанено в детското заведение, съответно детската ясла, от деня, в който реално е започнало да посещава заведението (конкретната дата на постъпване, вписана в документацията на заведението). От тази дата се прекратява правото на отпуск и обезщетение за отглеждане на детето.
 

На лице в неплатен отпуск за отглеждане на дете след 2-годишна възраст е издаден болничен лист за гледане на болно дете. Има право на парично обезщетение по този болничен лист?

Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност, ако имат не по-малко от 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството.

Ако лицето подлежи на осигуряване за общо заболяване и майчинство по КСО, то се счита осигурено и през периодите на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете.

Предвид изложеното, ако са налице посочените условия, и през времето на ползване на неплатен отпуск бъде издаден болничен лист за гледане на болно дете до 18-годишна възраст, лицето ще има право на парично обезщетение по болничния лист.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм