По нов социален проект „Грижа в дома“ на стойност 1 266 400 лв. ще работи община Димитровград, информират от администрацията.


Проектът е по програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерство на труда и социалната политика и осигурява подкрепа за  хора с увреждания и възрастни в домашна среда. С безвъзмездната финансова помощ по програмата ще бъдат разширени възможностите за почасово предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за период от 12 месеца, коментират от димитровградската администрация. За тях от потребителите няма да бъдат събирани такси, съгласно решение на местния парламент, уточняват от общината в Димитровград.


Здравно-социалните услуги за всеки потребител ще са на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор, обясняват още от администрацията.


Допустими за финансиране и задължителни за включване във всеки проект са: предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите. На лицата от целевата група следва да бъде представяна информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Сред дейностите е и осигуряване на супервизия и обучения за служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.