Служба за изкуствен интелект създава ЕК. Тя има за цел да даде възможност за бъдещото разработване, внедряване и използване на ИИ по начин, който насърчава обществените и икономическите ползи и иновациите, като същевременно намалява рисковете, съобщават от Комисията.

Службата ще играе основната роля в прилагането на Законодателния акт за ИИ. Тя ще работи и за насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на надеждния ИИ и за позициониране на ЕС като лидер в международните дискусии.

За да се гарантира добре информиран процес на вземане на решения, Службата за ИИ ще си сътрудничи с държавите членки и по-широката експертна общност чрез специални форуми и експертни групи. На равнището на ЕС Службата за ИИ ще работи в тясно сътрудничество с Европейския съвет по изкуствен интелект, съставен от представители на държавите членки. Научната група от независими експерти ще гарантира силна връзка с научната общност, а допълнителен експертен опит ще бъде събран в рамките на консултативен форум, представляващ балансиран подбор от заинтересовани страни, включително промишлеността, стартиращите предприятия и МСП, академичните среди, мозъчните тръстове и гражданското общество.

От Комисията, съобщават още, че Службата за ИИ ще насърчава иновативна екосистема на ЕС за надежден ИИ. Тя ще допринесе за това, като предоставя консултации относно най-добрите практики и дава възможност за достъп до лаборатории в областта на ИИ, изпитвания в реални условия и други европейски структури за подкрепа на внедряването на ИИ, като например съоръженията за изпитване и експериментиране в областта на ИИ, европейските цифрови иновационни центрове и фабриките за ИИ.

Тя ще подкрепя научноизследователски и иновационни дейности в областта на ИИ и роботиката и ще изпълнява инициативи като GenAI4EU, за да се гарантира, че моделите на ИИ с общо предназначение, произведени в Европа и обучени чрез суперкомпютри на ЕС, са прецизирани и интегрирани в нови приложения в цялата икономика, като по този начин се стимулират инвестициите.