Медицинският университет в Пловдив спечели две първи места в рейтинговата система и беше отличен с два академични Оскара. В направление „Медицина“ МУ-Пловдив е на челното място за пета поредна година. Университетът е първенец и в професионално направление „Обществено здраве“.

Ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева получи от името на висшето училище двата академични Оскара по време на официална церемония в София.

Комплексната оценка от рейтинговата система и реализацията на завършилите имат все по-голямо значение при финансирането на висшите училища.

„Анализът на  данните от изданието на рейтинговата система за 2022 година показва затвърждаване на тенденциите на развитие на Университета, които го задържат в предните места на класациите“, коментира ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Учебният процес е традиционно силна страна на Медицински университет – Пловдив. Програмната акредитация на професионалните направленията показва тенденция на непрекъснато повишаване.

Повишени стойности се отбелязват по индикатора ексклузивност на преподавателския състав, което отразява политиката на МУ-Пловдив в създаването на собствени кадри, осигуряващи съвременно и качествено обучение във всички професионални направения.

Индикаторът международна мобилност определя лидерска позиция на МУ-Пловдив в професионалните направления Медицина и Дентална медицина. Участието в международен обмен не е само въпрос на активността на студентите. Международната мобилност зависи и от възможностите, които предоставя висшето училище – установяване на институционални спогодби, признаване на изпити. В този смисъл участието на повече студенти в подобни програми се дължи на добро управление и организация от страна на съответното висше училище.

Продължава устойчивото подобрение в груповия индикатор Научна дейност, по който МУ-Пловдив заема първо място в направленията Медицина и Дентална медицина.

Високи стойности показват индикаторите Индекс на цитиране по научна област в Scopus и в Web of Science, Документи цитирани поне веднъж, Статии в научни списания, Участие на студенти в НИД.

Израз на политиката на стимулиране на научната активност е фактът, че трима академични преподаватели от МУ-Пловдив за поредна година са сред първите 2% на най-добрите учени в света в класацията, публикувана от учени на Станфордския университет за 2021 година.

„Политиката в областта на научната дейност превърна МУ-Пловдив в едно от малкото  висши училища в България със статут на изследователски университет. МУ-Пловдив е участник в Стратегическа национална програма за иновации и наука и един от петте университета в страната по развитие на научно-изследователската дейност.  Медицински университет – Пловдив е изявен участник в Рамковата програма „Хоризонт 2020“, която е най-голямата в областта на науката не само в рамките на Европа, а в целия свят“, допълни проф. Мурджева.

Акредитираните докторски програми в професионални направления показват тенденция за трайно нарастване. По този индикатор МУ-Пловдив заема първо място в направленията Дентална медицина и Обществено здраве.

МУ-Пловдив държи първото място по индикатор Стипендии в направление Медицина. Индикаторът Студентски общежития отрежда второ място на МУ-Пловдив след МУ-София. Индикаторът е израз на достъпността на общежитията за студентите от всички професионални направления.

Групата индикатори Реализацията на пазара на труда отразява друга силна страна на МУ-Пловдив. Индикаторът Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание е с най-високи стойности в професионалните направления Медицина и Обществено здраве, отреждащи традиционно първо място в рейтинговата система.