Димитровградският химически  торов завод ще бъде санкциониран за причинено замърсяване на водите на река Марица, съобщават от РИОСВ – Хасково.


След проверката на сигнали на 7 и 8 юли от представители на РИОСВ – Хасково, Регионална лаборатория – Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в реката е установено е голямо количество умряла риба от видовете маришка мряна, маришки морунаж, вардарски скобар, уклей, бабушка и единични бройки шаран, бяла риба, распер, горчивка, червеноперка и кефал. Видовете маришка мряна и распер са предмет на опазване в защитена зона „Река Марица“, уточняват от екоинспекцията.


Анализът на всички факти и обстоятелства показва, че от завода за азотни торове е допуснато изпускане по отвеждащ колектор на отпадъчни води, които са с наднормено съдържание на азот, азот нитратен и азот нитритен, което е довело до нанасяне на щети върху рибата и водите на река Марица, сочват от РИОСВ.


В късните часове на 7 юли, след постъпване на сигнал за умряла риба в реката след селата Брод и Нова надежда, по време на обхода на р. Марица, са взети проби от водите преди и след заустване на Северен колектор на „Неохим“ и след заустване на Отвеждащ колектор. При посещението на завода се потвърждава, че в периода от края на юни до момента на проверката производствените и спомагателните цехове са възобновили работа след приключил годишен планов ремонт, обясняват от екоинспекцията.


Резултатите от извършените изпитвания на пробите от изпусканите по Отвеждащ колектор отпадъчни води показват минимално превишение на определените норми по показател азот нитратен и високо съдържание, но под нормата, на азот амониев. Анализите на взетите проби от река Марица преди Отвеждащ колектор показват стойности под границите за откриване за азот амониев и азот нитритен и ниски стойности на общ азот. Данните от изпиванията на пробите от реката след Отвеждащ колектор доказват два пъти по-високо съдържание на азот нитратен и значително нарастване на съдържанието на азот амониев и азот нитритен. Няколко пъти по-високо е съдържанието на общ азот. Съдържанието на тези показатели след колектора не отговаря на стойностите за добро състояние на реката, отбелязват от инспекцията.


В участъка от река Марица от заустването на Отвеждащ колектор до бента при село Брод няма други производствени обекти, изпускащи отпадъчни води. При нормална работа завода, когато заустваните производствени отпадъчни води отговарят на определените норми в комплексното разрешително на дружеството, качеството на водите на реката обичайно отговаря на стойностите за доброто ѝ състояние, допълват от РИОСВ- Хасково.