Най-опитният специалист по гражданско право в Апелативния съд Мария Тончева днес се раздели със своите колеги. С решение на Висшия съдебен съвет тя беше освободена от длъжност, поради навършване на пенсионна възраст.

Съдийската колегия на съвета я поощри с „личен почетен знак – първа степен златен“ и парична награда от 1000 лева за висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

 

Съдия Мария Тончева има над 40 години юридически стаж, над 30 години от тях в съдебната система. Заемала е длъжностите стажант съдия и съдия в Окръжен съд, , Апелативен съд е от ноември 1998 година с достигнат ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

 

Специализирана е в разглеждането на граждански дела и винаги е работила на 100% натовареност при разпределението на делата. Придобила е статут на несменяемост по закон. Два пъти е била командирована във ВКС през 2001 и 2005 година.