Тричленен състав на Хасковския административен съд отмени Решение № 916 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Димитровград, в частта му по раздел II, т.1 и т.2, подт. 2.1., с които е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2023г. за населението на гр. Димитровград и с. Бодрово.


Съдебният състав е констатирал, че е било допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в ограничаване възможността на жалбоподателя за участие в производството, тъй като преди приемане на акта не били обсъдени подадените от него възражения и искане.


Съдът е приел, че нарушението на процесуалните правила е довело и до нарушение на материалния закон, доколкото от обсъждането на постъпилите възражения и искане е могло да последва постановяване на административен акт с различен правен резултат.


Магистратите приемат и, че димитровградският общински съвет е определил по-висок размер на таксата от необходимия за покриване на материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Също така, в противоречие с чл. 3, ал. 5 от ЗДДС и член 13, параграф 1 от Директива 2006/112 в план-сметката били заложени разходи за предоставяне на услугите, формиращи таксата, с отчисления за ДДС.


В решението се посочва също, че незаконосъобразно били определени разходите по дейностите сметосъбиране и транспортиране, предвид калкулиране на същите на база предвидените в план-сметката всички налични съдове тип „Бобър” и тип ”Кофа”, в това число и тези, които са били заявени индивидуално. Това на практика води до задължаване населението на Димитровград да заплаща таксата и за индивидуално заявените съдове, а същите е следвало да бъдат изключени, доколкото ТБО за тях се заплаща по друг ред и от конкретни лица, посочват съдиите.


Съдът е приел също, че незаконосъобразно в разходната част на план-сметката за гр.Димитровград и с.Бодрово била включена 10% печалба в полза на външните изпълнители на обществени поръчки за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.


Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.