С 15 години ще бъде продължен концесионният договор за находище „Петровица”, разположено на територията на област Смолян. Това реши Министерският съвет на редовното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „Горубсо-Мадан” АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Петровица” е сключен през 2001 г. От него се добиват метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди.