Лекция от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ изнесе пред ученици от Финансово-стопанската професионална гимназия „Васил Левски“  в Монтана прокурор Миглена Митрева. Тя запозна  възпитаниците на 10 клас от специалността „Съдебна администрация“ с преподавател Мариела Митова с професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“ и им разясни статута на магистратите.  След представянето на темата срещата прерасна в разговор  и дискусия по проблемите на правото и престъпността. Обсъдени бяха казуси, свързани с тежки престъпления от практиката на прокурора,  налагането на мерки за неотклонение на обвиняеми и сключването на споразумение като начин за приключване на съдебно дело. Споразумението на е отстъпка  от правото и справедливостта, а  начин за съкращаване на пълното съдебно следствие при строго спазване на  изискванията на закона и морала. Споразумението трябва да бъде одобрено от съда и има последиците на влязла в сила присъда, поясни прокурор Митрева. Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  се провежда съвместно от Окръжен съд и Районен съд – Монтана, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура – Монтана. Целта на програмата е да запознае учениците със структурата и функциите на съдебната власт в България, да формира правна грамотност, да повиши степента на спазването на законите сред младите хора, както и да увеличава доверието на обществото към съдебната власт. Учениците от 10 клас на ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана провеждат практически стаж по специалността си в Окръжен съд – Монтана и участват активно във всички инициативи на съда.