Шестнадесет проекта бяха одобрени  през април 2022 г. за финансиране  по процедурата BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021г. Това са общините Шумен, Перник, Антон, Самоков, Стралджа, Шабла, Септември, Добрич, Враца, Съединение, Трявна, Баните, Благоевград, Малко Търново, Пловдив и Видин. Всички проекти ще бъдат изпълнявани с партньори от страните-донори.

Безвъзмездната финансова помощ по тази процедура покрива 100 % от допустимите разходи по проектите. Целта е с приложените мерки да бъдат подобрени енергийните характеристики на сградите и те да бъдат трансформирани в сгради с близко до нулево потребление.

Проектът който бе спечелен и за който се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ е с наименование: „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради- 9 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ, ГР. ШУМЕН И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ВОЛОВ, С. МАДАРА”.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ от 100% е на стойност: 2,232,398.89 лв.

Партньор на проекта е : МП Енерджи, Кралство Норвегия

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 декември 2016 г. Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE) и Националният енергиен орган на Исландия (ОS).

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

  •   Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
  •  Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
  • Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

Подобряването на енергийната ефективност на сградния сектор е един от основните фокуси на представената в края на 2019 г. от Европейската комисия Европейска Зелена сделка и има ключова роля за постигането на амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г.

Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в България. Така през предходния програмен период 2007 – 2014 г., благодарение на изпълнените мерки за енергийна ефективност са спестени близо 72 хил. тона емисии въглероден диоксид и над 5.6 хил. мегават часа енергия на годишна база.

Намаляването на въглеродната интензивност и повишаването на сигурността на доставките продължава да бъде основна цел на програмата и днес. Тя ще бъде постигната чрез повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините, както и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

Тези резултати имат важна роля за подобряване енергийната сигурност, опазване на околната среда, както и за създаване на възможности за икономически растеж и работна заетост.

Сградите заемат централно място в политиката на ЕС за енергийната ефективност. Постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност е стратегически свързано с обновяването на сградния фонд. Подобряването на енергийната ефективност на сградния сектор ще окаже положително въздействие от гледна точка на икономическия растеж и създаването на нови работни места, а спестяването на енергия води и до спестяване на финансови ресурси.

Сградите за обществено обслужване, които се групират с наименование „нежилищни сгради“, имат съществена роля за по-бързо и задълбочено обновяване, тъй като те са с висока степен на видимост в публичния живот. Това стимулира разбирането за ползите от енергийната ефективност при всички крайни потребители на енергия и променя обществените нагласи в подкрепа на цялостния процес на обновяване и поддръжка на сградите.

  Горепосочената програма е специфично насочена към реализиране на подходящи мерки за енергийна ефективност, чрез които сградите ще изпълняват националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“.

„Сграда с близко до нулево потребление на енергия" е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:

а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;

б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.“.

За целта община Шумен изготви енергийни доклади, които съответстваха както на нормативната уредба за енергийна ефективност, така и на всички условия на програмата по НФМ.