Поредната добра новина за Община Нови пазар пристигна от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което одобри жизненоважен проект за изграждане на дълбоки сондажни кладенци за осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на селата Правенци и Избул!
Успехът ни идва след много труд и постоянство и след 8 месеца можем да се поздравим за поредния одобрен проект, който ще върне надеждите, спокойствието и водата на хората в селата Избул и Правенци.
Повече от 15 години се търсеше решение на проблема с осигуряването на редовно водоснабдяване и годна за пиене вода за жителите на тези две села. Въпреки многото срещи и дискусии между ВиК-Шумен, тогавашния областен управител и местната власт на Община Нови пазар в този период, проблемът не беше решен. И днес - 15 години по-късно жителите на Правенци и Избул страдат от безводие.
Уважаеми жители на Община Нови пазар!
През последните 3 години чухме упреци, че настоящото ръководство на Община Нови пазар дели жителите и селата на “свои” и “чужди”, но фактите говорят точно обратното, а резултатите от нашия труд го доказват.
Одобреният от МРРБ проект на Община Нови пазар - „Допълнително питейно водоснабдяване на с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар ” е на обща стойност 2 225 000 лева, като в него са включени следните дейности:
• Изграждане на сондажи ТК-1 „Избул - община Нови пазар“ ТК-1 „Правенци - община Нови пазар“;
• Оборудване на ТК-1 „Избул - община Нови пазар“ ТК-1 „Правенци - община Нови пазар“;
• Изграждане на трафопост 20 кV и кабелна линия от ПИ 58027.21.84 с. Правенци, и ПИ32353.28.43 с. Избул до ВЕЛ 20 кV „Лиси връх – І”;
• Изграждане на водопровод за питейно-битова вода от ТК-1 „Избул - община Нови пазар“ и ТК-1 „Правенци - община Нови пазар“ до водоем с Избул и водоем с. Правенци;
• Изграждане на помпени станции, санитарно-охранителни зони и други необходими съоръжения, според проектантското решение.
С изграждането на допълнителното водоснабдяване на с. Избул и с. Правенци ще бъде решен проблем от първостепенна значимост и ще се осигурят нормални битови условия на жителите на двете села. Изпълнението на инвестиционния проект ще допринесе за дългогодишно благоприятно влияние в социален, икономически и демографски аспект в района.
Чрез реализирането на дейностите по проекта ще търсим и решение за включване към сондажите и на съседното на Избул село - Войвода, което също страда от безводие.
Поставяме си високи цели, но само така можем да постигнем повече въпреки трудностите и изпитанията. Общината ни е малка, но не и желанието ни за по-доби условия на живот за всички нейни жители!
Преди 3 години поехме ангажименти и дадохме обещания.
Днес голяма част от тях са вече реализирани, а останалите предстои да бъдат осъществени скоро. Имаме още много какво да свършим, но вярвам, че голяма част от Вас ще оценят постигнатото до този момент!
Благодаря на колегите от Община Нови пазар, които с много труд, постоянство и упоритост успяха и в това предизвикателство!
Благодаря и на народния представител Иван Ганчев, който работи заедно с нас за одобряването на този важен проект, чрез който ще върнем живота в селата Избул и Правенци.
Георги Георгиев
Кмет на Община Нови пазар