Около 0,3% до 0,4%  е делът на Топлофикация Сливен от генерираните в България въглеродни емисии. Срещу този нищожен дял най – бързо растящата община според последното преброяване, която измества Плевен и се класира на 7-мо място получава отопление на поносима цена.

Това съвсем не означава, че дружеството иска да бъде изключение от европейския зелен пакт.

Миналата година на площадката на топлофикация пристигна  инсталация от газобутални двигатели на природен газ. Внесено е и инвестиционно намерение пред ИАОС за внедряване на 2-та броя когенератора с обща електрическа и топлинна мощност 19 МВ. Очаква се разрешение за строителство и монтаж. Централата има директен достъп до газопреносната мрежа на Булгартрансгаз и след пуска на новата инсталация през 2025 г. ще е в състояние да изпълнява функциите си по време на неотоплителния сезон (май - септември) като изключи напълно всички въглищни мощности. Ползите от това се изразяват в драстично намаляване на емисиите на серни окиси, фини прахови частици и не на последно място въглеродният диоксид.

Това означава, че през лятото на 2025 година сероочистваща инсталация няма да бъде необходима, защото при производството на енергия няма да се използват нито грам въглища.

Това съвсем не изчерпва инвестиционната програма на Топлофикация Сливен. До 2027 година е предвидено удвояване на газовите мощности, като общата инвестиция възлиза на около 150 милиона лева.

Още през 2025 година пък ще стартира процедурата за изграждане на инсталация за производство по комбиниран способ на електрическа и топлинна енергия чрез генериране и изгаряне на биогаз. Проектната мощност на инсталацията е 7 МВ, като стойността на проекта се оценява на 18 милиона евро.

За няколко години Топлофикация Сливен може да гарантира чисто отопление на домакинствата, които към настоящия момент са около 11 000, стига да не бъде сложен прът в колелото на инвестиционната ѝ програма.

Трябва да се отбележи фактът, че голяма част от тези инвестиции вече са осъществени, като не е използван и лев от европейски субсидии или пари на данъкоплатците. Трудният преход, започнат със собствен и привлечен капитал може да бъде компрометиран от прибързано решение за свръх ангажименти от изпреварващо затваряне на въглищни мощности.

По данните на Евростат, 33 хиляди евро е средният годишен доход на човек в Европейския съюз за 2021 г. , на този фон България се нарежда на опашката, като за 12 месеца среднo служител получава 10 300 евро. За Сливен средната брутна заплата е 1 267 лева, което означава около 7 000 евро годишен доход или 30% по-нисък от средния за страната.