Родителите у нас имат право на няколко различни помощи за отглеждане на дете. Част от тях се отпускат само ако родителите имат определен доход, но друга част не зависят от заплатата и са достъпни за всички. От тази година повече семейства с деца имат право на помощи, тъй като от 1 януари 2024 г. беше повишен нужният доход, при който може да получите детски надбавки например. Те са и най-познатите и масови помощи, които получават родителите за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

От тази година средномесечният доход на член на семейството за последните 12 месеца за получаване на помощта е повишен с 200 лева – от 510 лева на 710 лева. Така например  семейство с едно дете трябва да има средно на месец доход под 2130 лева или двамата родители да получават до 1065 лева на месец за последната година.  

Ако имате такъв доход, то може да получавате пълния размер на помощта, която за едно дете е 50 лв. на месец, за 2 деца – 110 лева, за 3 деца – 165 лева, за 4 – 175 лева, а за всяко следващо сумата расте с по 20 лева. При близнаци размерът на помощта е 75 лв. за всяко дете.

Ако семейството има средномесечен доход над 710 лв., но не по-висок от 810 лв. - размерът на помощта е 80% от месечната сума в зависимост от боря на децата – например за едно дете е 40 лева. 

Тази помощ се изплаща по два начина – в пари в брои и в натура. В натура се предоставя помощта, когато майката е под 18 години, както и в случаи, когато родителите не се грижат за своето дете/деца и не използват помощите по предназначение.

Парите се отпускат от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено заявление-декларация по образец, като към него трябва да приложите следните документи:

1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, които са преди месеца, през който е подадено заявлението.

2. Удостоверение от детската градина или училището, че детето е записано в подготвителна група или като ученик.

3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище 

4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

5. Служебна бележка за всички извършени задължителни имунизации на детето, която се издава от личния лекар или от РЗИ за деца, които нямат личен лекар.

6. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК 

7. Лична карта на заявителя.

8. Документ за банковата сметка, по която ще се изплащат средствата.

Помощ при бременност

За отпускането на този вид помощ е нужно бременната жена да отговаря на няколко условия, като средният месечен доход на член от семейството й да е по-нисък или равен на 810 лв.  за предходните 12 месеца. Този доход се изчислява като всички доходи за месеца на всички членове на семейството се съберат и разделят на броя на членовете. Като за членове на семейството се включват съпруг или човекът, с когото живее и отглежда дете, без да е в брак,     деца под 18 години,  деца до 20-годишна възраст, ако продължават да учат и не са сключили брак. Бременната жена не трябва да е осигурена за общо заболяване и майчинство или да се  осигурена, но да не е достигнала 12-месечния осигурителен стаж към началото на отпуска за бременност и раждане, и да живеете в България повече от 183 дни в рамките на 12 месеца.

За да се отпусне помощта, трябва да се подаде заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в рамките на 45 дни до термина за раждане, а ако детето се роди преди този период – до 3 месеца от датата на раждането му.

Миналата година тази помощ беше 150 лв., но от тази вече е 225 лв. и се плаща еднократно. 

Помощ при раждане на дете

Право на нея имат майките на живо родено дете, когато то не е настанено за отглеждане извън семейството.  През 2024 г. размерът на помощта е 375 лв. за първо дете, 900 лв. за второ, 450 лв. за трето и 300 лв. за всяко следващо. При близнаци тя е 900 лв. за всяко от децата. До 3-годишна възраст на детето майката може да вземе тази помощ, като за целта трябва да подаде   декларация с акта за раждане към Дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Всичко това може да се случи и с ПИК от НОИ или НАП по електронен път.

Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер от 100 лв.

Помощ за майка студентка

Майките, които следват редовно обучение като студентки, могат да се възползват от еднократна помощ в размер на 2880 лв. Тя се плаща на две части. Кандидатства се до навършване на една година на детето. Майката трябва да предостави бележка за записване в следващ семестър, за да получи втората част от помощта – така се предотвратява порочната практика да се запишеш да следваш формално, без реално да се обучаваш, само за да взимаш парите.

Майчинство

Това, което наричаме най-общо "пари за майчинство", представлява два вида обезщетения: 

От 45 дни преди термина до навършване на 1 г. на детето (или общо 410 дни) се плаща обезщетение при бременност и раждане. Неговият размер се определя въз основа на осигурителния доход на майката за период от 24 месеца преди старта на обезщетението. По-просто казано - взимат се предвид доходът и осигуровките 2 години назад спрямо 45 дни преди термина. Месечното обезщетение представлява 90% от среднодневния осигурителен доход или брутно възнаграждение за този период, като то не може да е по-малко от минималната работна заплата, която за 2024 г. е 933 лв., и по-високо от получаваното нетно възнаграждение. Прогнозният размер на това обезщетение може да се изчисли през сайта на НОИ.

За да получава такова обезщетение, майката трябва да е имала 12 месеца назад осигурителен стаж и съответно да е била осигурявана за общо заболяване и майчинство. Справка за статус на социално осигуряване може да бъде направена също в сайта на НОИ с ЕГН и ПИК.

След навършване на 6 месеца на детето майката може да прехвърли ползването на обезщетението за бременност и раждане на друг член от семейството - баща, баба или дядо, при условие че този човек работи по трудово или служебно правоотношение. Размерът на обезщетението, което бащата, бабата или дядото, ще получават до навършване на 1 година е 90% от средния техния осигурителен доход за предходните 24 месеца.

Ако майката се върне на работа преди изтичане на този едногодишен период и не прехвърли майчинството си на друг член от семейството, тя продължава да получава 50% от месечната сума.

Допълнителен отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст - започва след изтичане на периода на обезщетението по предходната точка, т.е. става въпрос за парите, които се получават през втората година на майчинството. За 2024 г. размерът се запазва без промяна - 780 лв. месечно. Ако майката се върне на работа преди изтичане на този период, тя продължава да получава 50% от предвиденото обезщетение, т.е. 390 лв.

Помощи за дете с увреждане 

Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Размерът на помощта беше увеличен от тази година, след като не беше променян от 2016 г. Размерът е:

  •     за дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 1180 лв.
  •     за дете с от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 570 лв.
  •     за дете с от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.

Помощта за приемни семейства остава по-ниска, макар също да е увеличена. За дете с 90 и над 90% степен на увреждане сумата ще е 620 лв., за дете със 70 до 90 на сто ще е 530 лв., а за дете с 50 до 70 на сто - 450 лв. 

След навършване на пълнолетие помощта се прехвърля към закона за хората с увреждания, където се определя на база линията на бедност, която тази година е 526 лева.

Най-голяма за пълнолетните хора с увреждания е сумата за тези с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, наследствена пенсия - 57% от линията на бедност, т.е. около 300 лв. за 2024 г. Заедно със социалната пенсия за инвалидност, чийто максимален размер е 442,62 лв. и ще остане на това ниво до 1 юли, а също и с добавката за чужда помощ, която в момента е 207,48 лв., човек може да получава около 900 лв. Има обаче и хора с над 90% увреждане, за които сумата ще е едва 131,5 лв. 

Помощ за дете до 1 година

Ако майката няма право на обезщетение за бременност и раждане през първата година на детето и средномесечният доход на член от семейството е не по-висок от 810 лв. за предходните 12 месеца, тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година в размер на 200 лв. месечно. Помощта се предоставя и на самотен баща или приемно семейство, ако отговарят на тези критерии.

Помощи за ученици

Еднократната помощ за ученици могат да получат децата, записани в I, II, III, IV и VIII клас, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище. Размерът на помощта е 300 лв., като се изплаща на два пъти - 150 лв. през първия учебен срок и 150 лв. през втория. Няма подоходен критерий, а заявленията се подават към дирекцията "Социално подпомагане" по настоящ адрес в началото на съответната учебна година до 15 октомври. 

Джобни пари за ученици, настанени в здравно-социална услуга за резидентна грижа

Тази помощ се получава, ако детето е:

   ученик от 1. до 12. клас с бежански/ хуманитарен статут или имате временна закрила 

  •     в България няма възрастен, който да се грижи за него; 
  •     е настанен в здравно-социална грижа от резидентен тип.

Ученикът има право до завършване на средно образование, но не повече от навършване на 20-годишна възраст, всеки месец да получава джобни пари в размер на 90 лева. 

Месечна помощ за покриване на първоначални потребности на младежи от 18- до 21-годишна възраст 

Имате право на такава помощ ,ако сте младеж на възраст от 18 до 21 години и до навършване на тази възраст сте били настанени в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускате за първи път. 

За получите тази месечна помощ трябва:

  •     да се регистрирате в дирекция "Бюро по труда" не по-късно от 1 месец от напускането резидентната грижа;
  •     да подадете заявление за кандидатстване в Дирекция ”Социално подпомагане” по настоящ адрес.

Към заявлението се прилага  документ за самоличност/карта за регистрация за временна закрила, както и документ, удостоверяващ датата, на която е напуснал резидентната грижа, когато информацията не може да бъде събрана по служебен път.  Помощта се отпуска максимум за 3 последователни месеца, считано от месеца, следващ този на регистрацията в “Бюрото по труда”.  Размерът на тази помощ за 2024 г. е 526 лева на месец. Ако искате да получавате тази помощ по банков път, то трябва да имате банкова сметка в българска банка на ваше име.

Семействата с деца, които получават детски надбавки, тази година трябва да получат и по 300 лева еднократно помощ за разходи за транспорт. Кога обаче ще се изплатят парите още не е ясно. Причината е, че все още нужната сума не е преведена на Министерството на труда и социалната политика от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.