Разсадник в село Бърчево, в който се отглеждат коледни дървета, посетиха деца от училище "Кирил и Методий" в Смолян в подкрепа на каузата "Залесявайки, променяме света!“. Te участваха в изнесен урок за опазване на околната среда и възстановяването на горите в България.

Кампанията е по проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Южноцентрално държавно предприятие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Бенефициент е Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян. 

В проекта е заложено и създаване на по-добри условия за редица застрашени видове дървета. Предвидено е и закупуване на техника и оборудване, както и подобряване на сградния фонд на горските разсадници.

 Целта е да бъдат създадени 154,6 хектара нови гори и да се популяризира значението на горите за околната среда и  мерките по възобновяване на Българската гора. 

Трябва да пазим дърветата и не трябва да чупим клоните им. Не трябва да сечем горите,  призоваха 8-годишните Мартин и Орфей по време на събитието. 

В началото на октомври т.г., в рамките на кампанията, деца от  училище „Васил Левски“ в Карлово посетиха и разсадник в региона на град Баня, където също участваха в изнесен урок за опазване на околната среда. 

--