БНБ разпореди на банките и клоновете, извършващи дейност в страната, прилагането на набор от показатели при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти.

Това съобщи централната банка в съобщение до медиите по повод доклад, обсъден на заседание управителния съвет на БНБ. Аналитичният материал посочва, че в резултат на надзорната политика на БНБ за системното изграждане и съхраняване на буфери в банковата система, е създадена устойчивост по линия на ликвидност, капитал, ефективност и качество на кредитите.

Същевременно, налице е изразен кредитен растеж преди всичко в сегмента на кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти. В тази връзка УС на БНБ разпорежда на банките прилагането на минимален набор от показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти.

А именно - съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане; съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане; съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане; съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя при отпускане; съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя при отпускане; максимален срок по договора за кредит (матуритет).

БНБ въвежда тримесечна отчетност за тези показатели на индивидуална и на консолидирана основа. С така създадения механизъм за наблюдение и отчетност се цели да се формализира процесът на оценката на рисковете при кредитиране, обезпечено с жилищни недвижими имоти, посочват още от Централната банка. 

В анализа се цитират изводи за състоянието на кредитния сектор, според които кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти се характеризират с продължителен темп на нарастване, който е особено изразен през последните две години. В края на 2023 г. салдото на това кредитиране достига до 22.0 млрд. лв., като годишното изменение е в размер на 3.7 млрд. лв. (19.9%). Кредитирането в този сегмент е концентрирано в значимите институции, които имат пазарен дял от близо 80% (17.9 млрд. лв.)

Годишният темп на нарастване на кредитите, обезпечени с недвижими имоти за банковата система се увеличава от 10.1% в края на 2020 г. до 15.0% и 16.1% през следващите две години и се ускорява до 19.9% в края на 2023 г. Темпът на растеж за значимите институции е сходен със системата, като през 2023 г. поддържа минимален прираст. 

През 2023 г. кредитната активност на търсенето на жилищни ипотечни кредити се засилва, особено в последното тримесечие на годината. Растящата активност се запазва и през първото тримесечие на 2024 г. Независимо от това тримесечният обем на одобрените искания за кредити от страна на банките остава с плавен ръст. 

Търсенето на жилищни кредити е повлияно в значителна степен от процесите на трудовия пазар, се посочва в анализа на БНБ. Средната брутна работна заплата нараства с темпове, по-високи от изменението на потребителските цени, а коефициентът на безработица е на ниски равнища. Недостигът на работна сила формира очаквания за запазване на тези тенденции през следващите години, въпреки че потенциално влошаване на икономическата среда може да се отрази върху заетостта и доходите и да засегне капацитета за обслужване на задълженията.

В рамките на текущия лихвен цикъл затягането на паричната политика в еврозоната се пренася относително слабо и бавно, особено в сегмента на домакинствата. При ценообразуването на жилищните кредити преобладаващата част от кредитните институции използват референтни индекси, базирани на лихвените проценти по депозитите на ниво система, които се запазват на ниски равнища в условията на висока ликвидност в банковия сектор.

Независимо от повишената активност на кредитния пазар, секторът на домакинствата в България продължава да се характеризира с относително ниска задлъжнялост. Към края на 2023 г. общите задължения на домакинствата по кредити (в т.ч. небанковите) възлизат на 23.7% от БВП (едно от най-ниските равнища на съотношението „кредити за домакинствата/БВП“ сред страните от ЕС).

Състояние на банковата система 

През 2023 г. банковата система продължи да се характеризира с висока капиталова и ликвидна позиция, с ниско ниво на необслужвани кредити и с растяща доходност и ефективност. Печалбата на банковата система в края на 2023 г. възлиза на 3.4 млрд. лв., което обуславя нарастване на показателите за рентабилност на капитала и активите до 17.01% и 1.98%, респективно. 

Общият размер на депозитите в края на 2023 г. достига до 147 млрд. лв., като депозитното нарастване за последните четири години е 50.1 млрд. лв., а финансирането от частния сектор съответно се е повишило с 43.1 млрд. лв. Ръстът на депозитите е особено изразен през последните две години, което обособява годишен растеж на активите и частното кредитиране от по над 10%.