796 декара с нови гори са се появили на територията на Североизточното държавно предприятия (СИДП) благодарение на проект LIFE19NAT/BG/001133-LIFE IASHAB /Горите на Североизтока/. До края на година ще бъдат залесени още 500 декара, стана ясно по време на работна среща на екипа по проекта. В рамките на два дни ръководителят на проекта инж. Веска Стойнева и началникът на отдел в Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ инж. Николай Василев посетиха всички обекти и дадоха много добра оценка на лесовъдите в ДЛС-Тервел, ДЛС-Балчик, ДЛС-Шерба, ДГС-Нови пазар, ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Варна. В края на работната среща стана ясно, че въпреки забавянето през годините проектът ще бъде завършен в срок.

Проектът LIFE IASHAB, с работно наименование „Горите на Североизтока“, е една от инициативите на Североизточно държавно предприятие – Шумен, насочени към опазване и възстановяване на природата и горите в стопанисваната от предприятието територия.

Основната цел на проекта е да бъдат премахнати насаждения от инвазивни чужди видове, които са в неблагоприятно състояние, и да се възстановят приоритетни горски местообитания в 10 защитени зони от мрежата Натура 2000: „Провадийско-Роякско плато“, „Хърсовска река“, „Суха река“, „Камчия“, „Крайморска Добруджа“, „Камчийска и Еменска планина“, „Островче“, „Преславска планина“, „Голяма река“ и „Росица-Лозница“.

В допълнение на планираните преки консервационни дейности, проектът допринася за подобряване на стратегическото планиране в горския сектор и осигурява възможности за обмен на опит, и добри практики с експерти от други европейски държави.

Проект „Горите на Североизтока“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.