84 проектни предложения на сгради, на обща стойност над 110 млн. лв. подаде Община Габрово по Процедура: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Общо за страната подадените проектни предложения са над 3000 за близо 4 млрд. лв. От Габрово са постъпили 2,7 % от общия брой подадени проектни предложения.

Одобрените сгради ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ.

Размерът на средствата в този етап на програмата е 1 129 881 600 лева с включено ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лв.  Оценката на проектните предложения, по предварително обявени критерии, ще продължи четири месеца, считано от 2 юни 2023 г. и ще се извърши от екип в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, към настоящия момент, която Община Габрово, като водещ партньор, може да получи е 30 000 000 лв. 

Сградите с подадени проектни предложения, чрез Община Габрово, са публикувани на сайта на местната администрация: https://gabrovo.bg/bg/news-article/12003