До 31 декември 2023 г. всички биопроизводители, които искат да кандидатстват за подпомагане за Кампания 2024, следва да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство.

Още по темата: Декември и последните плащания за 2023

Отново до края на годината кандидати, подали заявление за плащане по интервенции за биопроизводство за Кампания 2023, следва да докажат преминато обучение. Става дума за Биологично пчеларство в преход до 31 декември на първата година и Биологично растениевъдство в преход до 31 декември на втората година.

Съгласно Наредба № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите "Биологично растениевъдство" и "Биологично пчеларство" фермерите трябва да притежават:

1. завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина; и/или

2. завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или

3. завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина; и/или

4. удостоверение за завършен курс по биологично или агроекологично обучение и да имат придобити умения в областта на земеделието, насочени към: смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него; устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух; защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта; и/или

5. свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство; и/или

6. доказан опит в извършването на биологични или агроекологични дейности - изпълнили са ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР (2007-2013), по мярка 10 "Агроекология и климат" или мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР (2014-2020); и/или

7. сертификат по чл. 35 от Регламент (ЕС) № 2018/848, удостоверяващ биологичен статус.

Кандидатите по Агроекологични интервенции също доказват преминато обучение до 31 декември на втората година от изпълнение на многогодишния ангажимент. Съгласно Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните те трябва да притежават:

1. агроекологично обучение в областта на земеделието, насочени към: смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него; устойчивото развитие и ефективно управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух; защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта или други в областта на околната среда и климата; или

2. доказан опит в извършването на агроекологични дейности - изпълнявали са поети ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР (2007-2013) или по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР (2014-2020) или текущо изпълняват дейности от направление по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР (2014-2020), аналогични на тези, които прилагат при поемане на многогодишен ангажимент по съответната интервенция.

Кандидатите подават горепосочените документи в Областна дирекция на ДФЗ в страната. Ако вече са ги предоставили, не е нужно да го правят отново. Следете за напомнителни писма в СЕУ.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg