На 15.08.2023 г. (вторник) от 10:00 часа Областен информационен център – Враца ще проведе работна среща в Конферентната зала на Хотел „Лева“ гр. Враца, където журналисти,  ще бъдат заподнати с новия Интегриран териториален подход и инструмента Интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ в програмен период 2021-2027 г..

На срещата ще бъде представено и стартиралото анкетно проучване сред заинтересованите страни от СЗР на планиране и степента на запознатост с подхода ИТИ, както и ролята на Областните информационни центрове в неговото прилагане.

ОИЦ-Враца функционира от 2012 г. и е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Република България, която се състои от 27-те областни информационни центрове (ОИЦ) и Централното координационно звено (ЦКЗ). Тя си сътрудничи активно с местните администрации, бюрата по труда и регионалните инспекторати по образование, университетите и средно образователните училища, за да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които се предоставят чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).