В Природен парк "Сините камъни" увеличават видовото разнообразие на пасищни животни. Дейностите са част от съвместната работа на Зелени Балкани и Дирекцията на парка, както и в изпълнение на специално подписания за това Меморандум за сътрудничество, в който държавната институция и неправителствeната организация поемат ангажименти за съвместна работа в полза на природата..

Наличието на пасищно животновъдство допринася за наторяване на тревните местообитания и увеличава видовото разнообразие, а мозайката от местообитания, която се оформя, съчетано с горските и скални терени, увеличава видовия състав в природния парк, поясни Красимир Цуцов - главен експерт "Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност”..

Повече по темата в репортажа на Мими Данева...