От днес Община град Добрич стартира предоставянето на топъл обяд по Проект "Топъл обяд в Община град Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“, договор BG05SFPR003-1.001-0181-C01 по Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+). Реализирането на дейностите по проекта се предвижда да бъде до 30.04.2025 г. Безвъзмездната финансова помощ за целия период на договора е в размер на 172 842.24 лева с ДДС.

Топлият обяд се предоставя на 2 пункта:

  • Разливна към Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ с адрес: гр. Добрич ул. ”Отец Паисий” №82;
  • Кухня към храм „Света Троица" с адрес: гр. Добрич ул. ”Цар Иван Асен” №2.

Представителите на целевите групи получават безвъзмездно топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб всеки работен ден  в периода на реализиране на дейностите по проекта. На лежащо болни и лица със затруднение в придвижването храната се доставя до домове им.

От услугата могат да се възползват:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.