Варненският административен съд отхвърли жалбата на Михаил Маринов срещу решение  на изпълнителния директор на Български В и К Холдинг ЕАД  за избор на управител на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД. На първо място в конкурса, който приключи през януари тази година, беше класиран Веселин Русев.  Маринов бе един от кандидатите за поста.

В мотивите си съдът сочи, че ВиК-Варна е публично предприятие и има приет устав, общодостъпен на електронния адрес на холдинга, като с протоколно решение на Надзорния съвет на холдинга са приети и Правила за провеждане на конкурси за членове на органи на управление и контрол на търговските дружества, в които същият притежава повече от 50 на сто от капитала.

Обжалваното решение е издадено и подписано от изпълнителния директор на Български В и К Холдинг, който в конкретния случай е компетентният орган, разполагащ с правомощия да организира процедурата за избор на органите за управление и контрол в холдинга, съответно - да издава актовете, с които същите приключват. Така мотивиран, съдът приема, че органът има специална компетентност, като упражняващ правата на държавата, да проведе конкурсната процедура, включително да определи сам членовете и броя на комисията по номиниране.

Съдът сочи, че не е регламентирано задължение критериите за подбор да са оповестени в обявлението, с което се открива конкурса. Като неоснователно съдът приема и възражението на жалбоподателя за целите и методиката на конкурса, както и доводите за липса на прозрачност на процедурата и на равнопоставеност на кандидатите.

В заключение съдът констатира, че процедурата за избор на управител на ВиК – Варна е проведена при  спазване на Устава на Български ВиК Холдинг и на приетите от неговия Надзорен съвет правила. Тези правила биха били неприложими единствено в случай, че са в противоречие с приложимата нормативна уредба, каквото противоречие не се констатира в хода на проведената проверка за законосъобразност на оспорения акт. Не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на относими материални разпоредби, сочещи на отмяна на процесния акт.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.