По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2024 г. се увеличават с 0.8 хил. или с 2.3% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 35.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.1% (до 11.1 хил.), а в частния сектор - с 2.8% (до 24.2 хиляди).

В края на март 2024 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 0.1%, или с 46 по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор  има увеличение с 2.9%., а в частния сектор намаление с 1.5%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец януари 2024 г. е 1 657 лв., за февруари - 1 645 лв. и за март - 1 755 лева. През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна заплата за областта e 1 686 лв. при 2 198 лв. за страната, като нараства с 23,6% спрямо същия период на 2023 г. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 893 лв., а в частния - 1 591 лева.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2024 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 4 284 лв.;
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщениия ” – 4 275 лв.;
  • „Държавно управление” – 2 141 лв.;
  • „Образование” – 2 055 лв.;
  • „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 957 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Административни и спомагателни дейности” – 1 178 лв.;
  • „Строителство” – 1 187 лв.;
  • „Други дейности” – 1 223 лв.;
  • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 1 268 лв.;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство” – 1 317 лева.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Добрич е на 16-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 3 037 лв., Варна - 2 003 лв., София - 1 972 лв., Враца - 1 947 лв. и Стара Загора - 1 929 лева.