2 акта и 8 предписания е издала Регионалната здравна инспекция в Смолян на ведомствата, експлоатиращи водоснабдителните съоръжения в областта, заради отклонение в качеството на питейната вода. 

Това става ясно от съобщение на Здравната инспекция, за извършени проверки през ноември. При изследвани 13  проби на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, 7 от тях не отговаряли на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Отклонение при микробиологични показатели са открити от пробите от с. Оградна, с. Борие, с. Чуреково, с. Смилян, гр. Чепеларе – висока зона, с. Проглед и с. Кушла. РЗИ – Смолян е издала предписания до ведомствата, експлоатиращи водоснабдителните съоръжения и дала подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. 

Взетите контролни проби от води от с. Борие, с. Чуреково, с. Смилян, са без отклонения от нормативните изисквания. Предписанията за с. Проглед и гр. Чепеларе – висока зона не са изпълнени, за което са предприети административно наказателни мерки спрямо водоснабдителното дружество. Към момента, питейната вода в с. Проглед и гр. Чепеларе – висока зона е безопасна и чиста. 

Предстои взимането  на контролни проби вода от с. Оградна и с. Кушла.

Отклонения са открити и в с. Средок. РЗИ – Смолян също е издала предписание за хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Извършено е било и контролно изследване на качеството нa водата, което е било без отклонение.

Местен водоизточник на територията на община Смолян също не отговаря по микробиологични показатели. Предстои взимането на контролна проба.

Селата Осиково, Гълъбово и Малка Арда в област Смолян са на воден режим, заради намален дебит на водоизточниците.