Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район и Регионална лаборатория към  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) провериха сигнал за умряла риба в река Черна. Сигналът е получен вчера около 17 часа, като незабавно е сформиран екип от експерти, които след обход в урбанизираната част на град Смолян са установили наличието на  мъртви екземпляри основно от вида  Мряна и единични екземпляри Пъстърва. 

При полевия анализ на взетите от местата с наличие на умряла риба водни проби,  е констатирана висока стойност на pH  - над 12. При извършена проверка на заустващия в  Забатско дере, бетонов възел стопанисван от фирма „Дюлгер“ ООД е установено  превишение на стойността  на pH в точката на заустване. В близост до мястото на замърсяване няма други промишлени предприятия, формиращи отпадъчни води, зауствани в река Черна.

За допуснатото нарушение, на фирмата ще бъдат наложени административно-наказателни мерки.