Заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова откри междинната пресконференция по проекта, която се проведе в залата на Общински съвет – Видин.

„Това е един от най-значимите проекти, които Общината изпълнява, защото е насочен към нашето най-голямо богатство -  децата“, каза при откриване на събитието Тодорова. Тя даде думата на Росица Димитрова, ръководител на Общностен център, гр. Видин, който предоставя услугите по проекта.

Дейностите са стартирали на 1.07.2016 г., като сред основните цели са превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиране в ранното детско развитие, осигуряване на максимално добри условия за децата в риск, които да гарантират нормалното им включване в образователния процес.

Целевите групи са деца в риск (0-7 години). Тук попадат деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; деца, чиито родители са безработни или получават социални помощи; такива, които не посещават детска градина; без личен лекар или чийто лекар не е педиатър; деца с увреждания и тези, за които родителите не полагат достатъчно грижи и др. Услугите са насочени и към родителите на децата, за които са споменати по-горе.

Дейностите по проекта са:

„Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ (Целта е успешната интеграция на тези деца в 1 клас в масовите училища. В тази връзка са изготвени индивидуални програми за всяко едно дете. От услугата се възползват 22 деца с увреждания);

„Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа“ (Услугата е насочена към бъдещи родители или такива на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 7 години. Проведени са 185 ежемесечни, индивидуални и групови консултации, от които са се възползвали 380 родители);

„Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ (Обхванати са 919 деца);

„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ (Създадени са летни групи/училища с цел оказване на подкрепа на децата, на които им предстои постъпване в първи клас);

„Управление и функциониране на услугите“.

Екипът на Общностен център – Видин се стреми да създаде условия за подкрепа на родителите на деца в ранна възраст за сигурна грижа в семейна среда, подчерта Росица Димитрова.

Проведени са редица срещи с директори и преподаватели в детските градини, както и с кметове на по-малките населени места в Общината, за да се стигне до по-голям брой родители и деца. „Ползите от проекта са изключително големи, тъй като подобни услуги не се предлагат от учебните заведения“, допълни още заместник-кметът Десислава Тодорова.

Проектът се изпълнява по процедура „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Стойността на проекта е 1 014 938,87 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и възлизат на 862 698,05 лв., а националното финансиране е 152 240,82 лв.

Проектът е с продължителност 84 месеца и приключва на 30.06.2023 г.