Приемането на бюджета на Варна отново ще бъде отложено. Общинският съвет не успя да гласува макромката миналата седмица, като се очакваше това да стане на утрешната сесия. В нейния предварителен дневен ред е включена точка за бюджета, но тя ще отпадне.

Причината е писмо на кмета Благомир Коцев, в което се посочва, че са извършени промени в годишната програма за управление на общински имоти. Промененият документ е публикуван на официалната интернет страница на Община Варна на 22 февруари и по закон може да бъде разгледан и приет от местния парламент след изтичане на 14-дневен срок от обявяването му. Това налага и отлагане на гласуването за бюджета, което може да се проведе не по-рано от 8 март.

Седмото заседание на настоящия Общински съвет е насрочено за 29 февруари от 10:00 часа в зала „Пленарна“. В проекта за дневен ред е включен избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Одесос“. Съветниците ще решат също дали Община Варна да кандидатства с проектно предложение за модернизация и изграждане на интелигентна система за уличното осветление в ж.к. „Чайка“.

На гласуване ще подложено и искане за създаване на работна група с цел изработване на проект на задание за пълно или частично изпълнение на Общия устройствен план на Варна. Предложение за формиране на временна комисия, която да наблюдава работата на Експертния съвет по устройство на територията при Община Варна, също фигурира в дневния ред.

Сред точките е обявяване на конкурс за избор на член на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД и избор на комисия за провеждане на конкурса.

Предвиден е и избор на постоянни и временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура“.

Създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги и учредяването на общински  фонд за подкрепа на социалните предприятия във Варна също ще бъдат сред темите на заседанието.