От 1 юни в Северозападно държавно предприятие започна провеждането на
изпитите за придобиване право на лов, съгласно Закона за лова и
опазване на дивеча. Те ще продължат до 31 юли 2023г. Изпитите се
провеждат по график в сградите на РДГ-Берковица и РДГ-Ловеч.

Тази година кандидат-ловците са 1 079 души. Те ще държат теоретичен
изпит в три етапа - тест, писмен и устен изпит.


Първият етап включва електронен тест със 104 въпроса, който трябва да
решат за 90 минути. Темите, по които ще пишат кандидатите са групирани
по раздели на модулен принцип: дивечознание, ловно законодателство;
дивечоразвъждане, стопанисване и опазване на дивеча; начини, методи и
средства за ловуване; оръжезнание и ловна стрелба; ловна кинология;
болести по дивеча; оказване на първа медицинска помощ. Кандидатът,
отговорил правилно на 80 и повече въпроси, се счита за успешно издържал
изпитния тест.

Всеки кандидат, допуснат до явяване на писмен изпит, развива два въпроса
от изпитен билет. Времето за провеждане на писмения изпит също е 90 мин.
Оценката на писмената работа се извършва от комисия по шестобалната
система. Кандидатите, получили оценка Добър 4 или по-висока за
писмената си работа, се считат за успешно издържали писмения изпит и се
допускат до устен изпит. На него те отговарят на уточняващи въпроси на
комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси.
Издържалите устния изпит се допускат до явяване на практически изпит.