На 30 април 2024 г. (вторник), от 9.00 ч., ще се проведе редовно заседание на общинските съветници от Община град Добрич, в заседателната зала на общината.

На общинските съветници ще бъде представена информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства през първо тримесечие на 2024 г., както и за бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности.

Очаква се Общинският съвет да създаде Временна комисия с участието на представители на общинската администрация, синдикатите и работодателите за предприемане на действия по актуализация на местните данъци и такса за битови отпадъци по ЗМДТ. Предстои да бъде създаден и Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

На дискусия и гласуване ще бъдат подложени докладите за дейността и за изразходваните от бюджета средства през 2023 г. на читалищата, намиращи се на територията на Община град Добрич, както и годишните финансови отчети за 2023 г. на общинските дружества ДКЦ II, „ЦПЗ д-р П. Станчев“, „Жилфонд-инвест“, „Столове“ и „Комуналефект“.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет са включени и две предложения, свързани със системата на образование на територията на общината - предложение за закриване на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Добрич от учебната 2024/2025 година и предложение за разкриване на филиал на Университет „Проф. д-р  Асен Златаров“ град Бургас.

Очаква се и решение за влизане в сила на промени в общинската транспортна схема.

Сред точките в дневния ред е и предложение за възстановяване на моста до детска градина №4, до СК „Русалка“, град Добрич и почистване на дерето в района.