Решение № 188, взето на извънредно заседание на местния парламент с протокол № 8 /11.08.2023 г.  касае разпореждане с общински имот в ж-к „Гео Милев“ (градинката пред МБАЛ „Св.Петка“) и е незаконосъобразно. В своя заповед Иво Атанасов посочва, че общинските съветници са допуснали  съществени нарушения на материалния закон и административно производствените правила за имота, който е със статут публична общинска собственост и е предназначен за пешеходна зона и озеленяване. Съгласно разпоредбите на ЗУТ - съществуващи озеленени площи не могат да променят предназначението си.

     В мотивите си областният управител отбелязва и факта, че е на лице висящо административно производство във фаза на оспорване на решение № 106, взето с протокол № 5/29.05.2023 г. на видинския общински съвет, което е идентично с предмета на върнатото решение.