На обществено обсъждане се разглежда процедурата по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“. Това обсъждане ще продължи до 23 януари включително.

За по важните стъпки при кандидатстване  разказа Цвети Иванов от Областен информационен център, който винаги е пръв помощник за разработване на проектите. 

Ето стъпка по стъпка какво трябва да направи всеки, който желае да участва с проект. Чуйте в прикачения звуков файл.

Цвети Иванова подчерта,  че задължително условие за допустимост за кандидатстване е в жилището да  се ползва неефективен източник на топлинна Етоенергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp.(в зависимост от избран вариант за кандидатстване).

Вижте какво трябва да направите, за да участвате в процедурата „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“:

1. Необходимо е да подадете Уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен вашият обект - къщата или апартамента, за който кандидатствате. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението ви, операторът предоставя допълнително споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на фотоволтаичната система към електрическата уредба и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

2. След като се сдобиете с допълнителното споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия, е необходимо да се обърнете към инженер-конструктор и/или електроинженер, които трябва да подготвят чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението на изискванията, посочени от съответното енергоразпределително дружество.

3. След като са подготвени и схемите от инженер-конструктора и електроинженера, е необходимо да подадете Заявление до главния архитект на съответната община за да бъде издадено Разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията. За Разрешението за строеж се дължи такса, чиито размер е определен от всяка отделна община.

4. Докато очаквате издаването на Разрешението за строеж, е добре да набавите оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща:

- ценовите параметри на доставката и монтажа и

- данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Условията за кандидатстване или по-добри от тях.

МНеобходимо е да изберете доставчик за монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp, който задължително да притежава необходимата професионална квалификация за това. Избраният доставчик трябва да е вписван в този регистър: https://www.seea.government.bg/…/2-uncateg…/9365-2-5-spisaci

5. След като сте набавили всички необходими документи по процедурата е необходимо да създадете профил в ИСУН 2020 и да попълните формуляра за кандидатстване. Подаването на проекта е изцяло електронно, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите го документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.governme

Може да се кандидатства само по един компонент, уточниха от ОИЦ Враца.