На 16 май 2024 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Конфертната зала на хотел „Лева” в гр. Враца, ще се проведе встъпителна пресконференция  във връзка със стартиране изпълнението на проект: „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България чрез Програма Техническа помощ 2021-2027 г.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигури ефективно функциониране на ОИЦ – Враца, което ще допринесе за повишаване на видимостта и комуникацията за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и ще се популяризират постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, което от своя страна ще способства за повишена прозрачност на изпълнението на програмите от Споразумението за партньорство. На пресконференцията ще се представи информация за предстоящите дейности на ОИЦ-Враца в изпълнение на проекта.

Новият проект надгражда изпълнените вече проекти, осигурили функционирането на Центъра от създаването му през 2012 г. до края на 2023 г.

През годините ОИЦ-Враца доказа своята роля в популяризирането на фондовете на ЕС. Той е разпознаваем и работи активно с местните администрации, бюрата по труда, регионалното управление по образование, филиалите на университетите, образователните и младежки институции в област Враца, така че информация относно възможностите за финансиране от европейските фондове да достига до всички потенциални бенефициенти, включително младите хора. ОИЦ-Враца е част от Мрежата от 27 ОИЦ в България и е един от факторите, който допринесе за успешното изпълнение на оперативните програми през програмен период 2014-2020 г.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигури ефективно функциониране на ОИЦ – Враца, което ще допринесе за повишаване на видимостта и комуникацията за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и ще се популяризират постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, което от своя страна ще способства за повишена прозрачност на изпълнението на програмите от Споразумението за партньорство.

На пресконференцията ще се представи информация за предстоящите дейности на ОИЦ-Враца в изпълнение на проекта.