Населението в Габровска област продължава да намалява и застарява, сочи статистиката. Намаляват родените деца, сключените граждански бракове и броят на разводите, увеличава се средната възраст на жителите, която вече е над 49 години.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 716, или 30.3% от населението на областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 35.0%, а на мъжете - 25.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

По този показател област Габрово се нарежда на второ място в страната след област Видин (31.3%).

В края на 2023 г. населението на Област Габрово е едва процент и половина от населението на България е за една година се е стопило с с 1095 души, или с 1.1%. 

Променят се броят и относителният дял на населението под, във и над трудоспособна възраст.

За 2023 г. границите за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете.

Все по-тревожно е съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст  и броя на излизащите от нея. Днес на всеки пет работещи се падат приблизително по две деца и трима пенсионери.

В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 35 деца, или с 5.1%. Броят на родените момчета е 325, a на родените момичета e 325.