Продължава работата по възстановяването на пътни настилки в рамките на проекта за изграждане на ВиК инфраструктура в гр. Русе. До момента е изпълнено асфалтирането на голяма част от засегнатите от ремонтните дейности улични участъци в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“. Работи се и по възстановяването на асфалтови настилки в централната част на града и останалите квартали, където се реконструира ВиК мрежа. Възстановена е настилката на ул. „Филип Станиславов“ между ул. „Изгрев“ и ул. „Зорница“ с 2 бр. пластове (битумизирана баластра и неплътна асфалтова смес) с дължина 300 м и площ 1800 м2. Вече започна извършването на дейности по полагане на износващ пласт (плътен асфалтобетон) в същия участък.

Следва да се има предвид, че изпълнението на строително-монтажните работи е на различен етап в различните части на града, тъй като строителството на обектите в рамките на проекта започна по различно време. Поради тази причина асфалтирането и възстановяването на разрушените тротоари ще продължи и през следващите месеци съобразно заложеното в програмите на съответните изпълнители и при подходящи метеорологични условия.

Според правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с чиято финансова подкрепа се изпълнява проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, допустим разход за извършване на асфалтиране е само този, който ще се направи за възстановяване на разрушената част от пътното платно съгласно параметрите на одобрения инвестиционен проект като ширини на изкопите, когато общата ширина е под 50 % от улицата. По проекта не са предвидени средства за цялостно асфалтиране, с изключение на няколко улици, тъй като в тези случаи се нарушава целостта на пътното платно с повече от 50 % по широчина. Възстановителните работи се извършват съобразно изискванията на Наредба № 27 на Община Русе, според която възстановяването на пътната настилка над несортирания трошен камък следва да обхваща ширината на изкопа, увеличена със 70 см от всички страни. Затова ширината на асфалтовата ивица, положена след завършване на СМР по ВиК мрежата, във всички случаи е по-голяма от ширината на съответния изкоп.

По-долу представяме данни за напредъка в асфалтирането на улични участъци, обхванати от строителните дейности по проекта, както и прогноза за възстановителните работи, планирани за месец юли. Информация за улиците, където се извършват ремонтни дейности и където предстои да се полагат асфалтови настилки, може да получите и като следите рубрика „Новини и съобщения“ в интернет страницата на проекта, в която всеки петък се публикува седмичната програма на строително-монтажните работи за всеки от строителните обекти.

Информация за възстановени пътни настилки към 15.06.2022 г. по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Участъци, където се предвижда да се извърши възстановяване на пътни настилки през месец юли 2022 г. по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“