ИТ Враца извърши проверки във  98 предприятия от различни отрасли на икономиката.

Констатирани са441  нарушения., от тях 17 са с неизпълнени предписания.

В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 429  задължителни за изпълнение предписания.

Едно предприятие е спряно от работа. Спрени машини и съоръжения – няма.

Проверките не са отстранили нито един работник от работа. 

Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите: Съставени са 11 акта за административни нарушения  (от тях 2  са за работа без трудов договор и 7  за неизпълнени предписания) за сумата от 29 500 лв.

Подаден е един сигнал до Прокуратурата за работа на непълнолетно лице. Регистрирани са 12  колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях.

Инспекцията по труда не е участвала в разследване на трудови злополуки.

Благодарение намесата на Д „Инспекция по труда“ Враца намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения. За периода има изплатени трудови възнаграждения за стар период в размер на 395 500 лв.