От 1 юли предстоят няколко увеличение на парите на пенсионерите. Първото е по така нареченото швейцарско правило, което предвижда пенсиите за трудова дейност да бъдат увеличени с 11 на сто. Най-масовата тук е пенсията за осигурителен стаж и възраст, като по данни на Националния осигурителен институт към края на март такава пенсия получават 1,5 милиона възрастни. Към пенсиите за трудова дейност спадат и тези на работили в системата на МВР и отбраната, учителите и балерини и балетисти.
Освен тях са и пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, тези за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и наследствените пенсии.

Всички те ще бъдат повишени от 1 юли с 11 на сто, като с толкова се увеличава и минималната пенсия за стаж и възраст, която сега е 523,04 лева и ще стане 580,57 лв. така средната пенсия у нас се очаква да достигне 883,14 лв. Тук обаче е важно да отбележим, че не всеки пенсионер ще получи реално увеличение на парите си. Причината е, че осъвременяването става върху действителния размер на пенсията. Това е важно най-вече за пенсионерите, които са на максимален или на близък до максималния размер на пенсията, който остава същият и след 1 юли – 3400 лв. При тях увеличението може да е по-малко като процент, а за друга част такова изобщо няма да има, тъй като ограничението на тавана продължава да важи. Няма да получат увеличение и тази част от пенсионерите, които получават пенсии, отпуснати през тази година – те подлежат на осъвременяване от 1 юли догодина. Освен това различно ще бъде увеличението на тези възрастни хора, които след осъвременяването реалната им пенсия остава под минималния размер и се приравнява на нея.
Въпреки че швейцарското правило важи за трудовите пенсии, всяка година Министерски съвет взима решение да повиши със същия процент и социалната пенсия за старост. В момента тя е 276,64 лв., а от 1 юли ще стане 307,07 лв. месечно. Нейното увеличение се отразява на редица пенсии и добавки, чиито размери са определени като процент от социалната пенсия за старост. Става въпрос са пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на добавката за чужда помощ за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 - 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.


От 1 април 2022 г. хората, които имат право на социална пенсия за инвалидност се разпределят в три категории при следните проценти от социалната пенсия за старост:
1. за хора с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ, размерът на пенсията е 160 на сто от социалната пенсия за старост. Така от 1 юли те ще получават 491,31 лева при 442,62 лева сега.
2. за хора с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто сумата е 140 на сто от социалната пенсия за старост или 429,90 лв. при 387,30 лева сега.
3. хора с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто взимат 130 на сто от социалната пенсия за старост или 399,20 при 359,63 лева сега.

Размерът на пенсиите за гражданска инвалидност също се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:
1. при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто тя е 150% от нея и става 460,60 лева.
2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане е 140% от социалната пенсия старост и се повишава на 429,90 лева.
3. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане пенсията става 353,13 лева. При добавките най-голямата група – 73 200 души, у нас взимат такава за чужда помощ.
По закон пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които е определена чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. Така от 1 юли тази година добавката става 230,30 лева при 207,48 лева в момента.

Тя се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.
Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост, така те ще получават от 1 юли по 307,07 лева. Добавката за инвалидите от войните се изплаща на ветераните от Отечествената война с първа, втора и трета група инвалидност, които получават воненноинвалидна пенсия или пенсия за трудова злополука. Право на нея имат и хората, получаващи наследствена пенсия за загинали в Отечествената война. Размерът й е определен на 50 на сто от размера на социалната пенсия, така тя ще се повиши от 138,32 лв., колкото е сега, на 153,53 лева.


Две увеличения за вдовишките пенсии


Две увеличения ще получат тези пенсионери, които взимат част от пенсията на починалия си съпруг. Става въпрос за 675 000 души, които получават вдовишка добавка към края на март по данни на НОИ. Един път тяхната добавка се повишава с 11 на сто от 1 юли, а освен това се вдига и процентът от пенсия на починалия, която те ще взимат. Досега по закон преживелият съпруг има право на 26,5 на сто от пенсията на починалия, но от 1 юли вече ще взима една трета от нея. Това е първо увеличение на процента от 2011 г. насам, но самият размер на добавката се увеличава ежегодно с
актуализацията на пенсиите.


Доста по-малко увеличение от догодина


Пенсиите през следващите години ще се вдигат по-малко, отколкото през миналата и тази, става ясно от Конвергентна програма на Република България 2024 – 2027 г, публикувана от Министерство на финансите. За 2025 г. – пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2024 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност, е предвидено да се осъвременят от 1 юли 2025 г. с 6,6 на сто по така нареченото швейцарско правило.
От 1 юли 2026 г. пък се залага увеличението да е с 4,6 на сто, а през 2027 г. – с 3,8 на сто. До 2027 г. обаче се планира да се запази максималният размер на получаваните една или повече пенсии в размер на 3 400 лв. (в сила от 1 октомври 2022 г.), като се
прилага за всички пенсии, без оглед на началната дата на отпускането им.