ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА  – гр. Плевен реализира успешно мобилност 2,структириран курс- “Обучение и геймификация в класната стая“, по  проект:  № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132164 „Една посока- много възможности. Актуални знания за дигиталната еволюция“, програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. 

По този повод беше проведена отчетна среща за споделени добри практики от успешната реализация и популяризиране на резултатите от проекта с родители, колеги и учители от община Плевен.

ЦПЛР-ЦРД – Плевен с успешно реализиран проект                   

ЦПЛР -ЦРД- Плевен е динамично развиваща се организация, която се стреми към усъвършенстване на предлаганите услуги. Следвайки тези принципи ,ръководството и всички учители са силно мотивирани предоставяните образователни дейности да бъдат на високо ниво. ЦПЛР-ЦРД активно работи в посока прилагане на иновативни методи в учебния процес. През последните месеци училищата се подготвят за въвеждане на STEM проекти и програми. С оглед развитието на информационните и комуникационни технологии и нарастване обема на наличната информация в Интернет, възниква необходимостта от притежаване на специфични знания и умения за работа със съществуващата технологична инфраструктура. Понятието дигитална компетентност заема своето важно място в изследванията, в областта на дигиталната култура и дигиталното разделение на обществото.

ЦПЛР-ЦРД – Плевен с успешно реализиран проект             

С мобилност 2- “Обучение и геймификация в класната стая“, целим създаването на първата *Колаборативна занималня* , която  разглежда възможностите да постави учителите като треньори- клубовете като отбори, обучителна техника в един комплексен инструмент. Методологията включва комбинация от методи на преподаване, като самообучение/обучение на връстници; обучение чрез игрови техники и подходи (игровизация) и методът на „обърната“ класна стая в една методология, която води до насърчаване и мотивация. Колаборативната методология ще позволи на учениците да усвояват по-труден учебен материал с по-малко усилия, като по този начин стимулира тяхната мотивация и подобри учебната атмосфера.

ЦПЛР-ЦРД – Плевен с успешно реализиран проект

Същата предлага възможност за оценяване постиженията на учениците по време на изпълнение на поставените задачи, като предполага възможно най-малко участие от страна на преподавателя, който играе роля на фасилитатор в процеса на търсене на знания, а не на лектор, който предоставя информация. Тези подходи ще стимулират жаждата за знания и креативния дух у подрастващите. В съвременното образование иновациите навлизат във всички области. Утвърдените от миналото структури и подходи достигат във все по-малка степен до съзнанието и вниманието на децата. Чрез игровизация, педагозите получават мощен инструмент за повишаване усвояемостта на преподавания материал. Прилагането на игрови елементи в неигрови ситуации  все повече навлиза в процеса на обучение. Самите педагози възприемат по-лесно знания и придобиват умения, чрез прилагането на игрови модели в повишаването на квалификацията им. Учениците също показват по-високи постижения, когато игровизацията е част от обучението им. Игровизацията, наричана още и геймификация (от анг. „game“- игра) е процес на използване на игрови елементи в неигрови контекст. Тя има много предимства пред традиционните подходи за обучение, включително: да доразвием и надградим необходимите знания и умения за работа с информационните технологии , ще се въведе организация на учебния процес, ще обогатим творческия си потенциал, навлизайки в STEM предизвикателството, използвайки образователни игри, в областите – наука, технология, инженерство и математика. Това ще подобри значително образованието на учениците по съвременен начин. Днес дигиталната компетентност е част от ключовите компетентности и се счита за основен фактор за развитие на дигитална култура и информационно общество в световен мащаб. Едно технологично решение е безсмислено, ако учителите не са обучени да го използват, а именно уменията да боравят умело с тях, са двигателят, който кара средата, играта, съдържанието и технологиите „да оживяват”. За постигане основната цел на Стратегията за развитие на ЦПЛР- ЦРД, съвременният учител трябва да може да предаде на учениците уменията за компетентно използване на цифрови технологии за получаване на допълнителни знания от глобалния интернет, способността да се подчертае основното, от огромно количество информация, да се намери необходимия материал при решаване на различни проблеми.

Всичко това е необходимо за постоянно самоусъвършенстване и саморазвитие на формиращата се личност на ученика. Този процес ще бъде ефективен само ако самият учител владее технологични умения и практически умения за работа и използването на ИКТ.

ЦПЛР-ЦРД – Плевен с успешно реализиран проект

СТРАТЕГИЯ:

*Колаборативна занималня* се стреми да постигне предимство, като предлага нещо уникално в модела си и по този начин задоволява специфичните потребности научениците, родителите и учителите;

ВИЗИЯ:

Утвърждаване на *Колаборативна занималня*  , като желана територия за ученици, родители, учители, чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите;

МИСИЯ:

Стимулиране развитието на учениците и пълноценната им подготовка, съобразно ДОС /държавен образователен стандарт/, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи в приоритетни видове дейности;

ФОКУС:

Точкови системи

Присвояването на точки за изпълнение на различни задачи може да насърчи хората да работят усилено. То също така предоставя точно представяне на тяхното ниво на усилия, за да покаже колко са напреднали;

Значки

Значките са фантастичен начин да признаете и възнаградите хората за техните усилия. Значката е награда, дадена под формата на виртуален обект или по друг начин. Това е фантастичен начин да покажете, че цените упоритата работа и усилията, вложени в задачата;

Класации

Класациите са страхотни за създаване на конкуренция сред децата, тъй като те ще искат да видят името си на върха и в резултат на това ще работят по-усърдно. Създаване  отделни класации, базирани на различни отбори за по-добра конкуренция;

Предизвикателства

Предизвикателството е задача, която изисква от ученика да изпълни нещо, използвайки своето време и усилия, но това няма отрицателно въздействие, ако не бъде изпълнено или направено неправилно. Предизвикателствата могат да включват стратегии за учене като решаване на проблеми, при които хората трябва да мислят извън рамките, за да разработят решение;

Целевата група от настоящия проект се състои от 7 участника от ЦПЛР- ЦРД, гр. Плевен. Международната мобилност се осъществи в гр.Прага, Република Чехия ,в периода 21-28.04.2024г. Партньорската организация-Europass teacher, която е член на (Мрежа за обучение и образование) има богат , дългогодишен организационен и международен опит с проекти за мобилност. Тя осигури и организира професионални наблюдения, курсове, лекции и семинари ориентирани към същността и основната тема на проекта: „Една посока- много възможности. Актуални знания за дигиталната еволюция“.. Чрез реализацията на проекта се постигнаха заложените ползи и резултати.

Проектът осигурява ефективното признаване на придобитите компетентности през периода на обучението и всеки участник получава европейски сертификат за валидизиране на придобитите знания и умения – Europassmobilitу, сертификат за проведено обучение от партньорската организация.

Работата по европейски проекти оказва позитивно влияние върху ЦПЛР- ЦРД като образователна институция. Придобитият международен опит и усвоените добри европейски практики способстват да бъдем разпознаваеми като институция с качествено образование.