По време на сесията, насроена за 14:00 часа в зала 300 на Община Севлиево, ще бъдат разгледани предложения на кмета д-р Иван Иванов и на председателя на Общинския съвет д-р Явор Памукчиев.

Кметът предлага промени в структурата на общинската администрация; вариант за обслужване на жителите в населените места, които не са включени в състава на кметства; определяне пълномощията и възнагражденията на кметските наместници в общината.

По предложение на д-р Иванов ще бъдат определени представителите на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” (РСО „ЦСП”) и в Областния съвет за развитие.

Д-р Памукчиев е внесъл предложения за избиране на заместник председатели на Общински съвет - Севлиево, определяне числеността, избиране на членове и председатели на постоянните комисии.

Ще бъде подложено на гласуване и предложение за участие в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Предстои и избиране на представители на община Севлиево в Общото събрание на акционерите и общото събрание на съдружниците на търговските дружества, в които Община Севлиево е акционер или съдружник.

На това заседание трябва да бъде избрана и постоянна комисия при Общински съвет – Севлиево за проверка на декларациите и установяване на несъвместимост по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК).

Предстои и откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд – Севлиево (мандат 2024-2028 г.), а също и създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели.